Savavališkų statybų mažėjimas – veiksmingos prevencijos rezultatas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) siekio tapti statytojų konsultante ir patarėja, o ne baudėja rezultatai akivaizdūs. Siekdama užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai, inspekcija jau kelinti metai pirmenybę teikia gyventojų šviečiamajai veiklai, konsultacijoms, metodinei pagalbai statybos dalyviams. Savavališkų statybų statistika rodo, kad šios prevencinės priemonės veiksmingesnės, nei pažeidimų fiksavimas ir baudų skyrimas.

Norite didesnio 1–2 butų namo – teks įrengti kelias vietas automobiliams

2015 metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ redakcija STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“. Šiame reglamente nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius prie įvairios paskirties statinių, tarp jų – vieno ir dviejų butų gyvenamųjų pastatų, statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose.

„Įteisinti negalima griauti“ – kai kablelis dedamas po antrojo žodžio

Visi savavališkai statantys, o gal jau ir naudojantys neteisėtai pastatytą statinį pagal paskirtį pavadinime kablelį dėtų po pirmojo žodžio. Bet teismai jį padeda ir po antrojo... Kai nesiryžtama patiems naikinti pažeidžiant įstatymus susikurtą turtą, šią padarinių šalinimo procedūrą tenka atlikti valstybės įgaliotai institucijai.

Statybos inspektoriai statybvietėse tikrins ir kaip tvarkomos atliekos

Aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-944 pakeistuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) nuostatuose numatyta, kad inspekcija, siekdama savo veiklos tikslo – užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai – atlieka ir pirmines statybinių atliekų tvarkymo patikras statybos aikštelėje.

Teisinis reguliavimas pakankamas, kad pastatai negriūtų

Sausio pradžioje Vilniuje nugriuvus daliai rekonstruojamo pastato, vėl atsigręžta į statybos darbų naudojamuose pastatuose teisinį reglamentavimą. Jis buvo peržiūrėtas po „Maximos“ pastato griūties Rygoje 2013 metais. Ar Lietuvoje šiandien pakanka teisės aktų reikalavimų, kurių laikantis galima išvengti statinių griūčių ir užtikrinti naudojimo saugą, juos remontuojant ar rekonstruojant?

Statybai užbaigti – mažiau dokumentų

Nuo 2015 m. sausio 1 d. norint sutvarkyti statybos užbaigimo dokumentus nebereikia kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos – sumažinta administracinė našta statytojams. Iki šių metų statybos užbaigimo komisijai (toliau – komisija) buvo privaloma pateikti Energetikos inspekcijos pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo–derinimo darbus, taip pat pridėti prie statytojo prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, kai statybos užbaigimo aktas nesurašomas.

Tikslas – patikrinti visus modernizuojamus namus – įgyvendintas. Kokie rezultatai?

Gruodžio mėnesį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) baigė įgyvendinti 2014 metų tikslą – bent po vieną kartą patikrinti visus modernizuojamus daugiabučius namus, kuriuose vykdomi statybos darbai.

Korupcijos prevencija – nelengva pakeisti įsisenėjusią nuomonę

2014 metais gyventojai, naudodamiesi galimybe Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) „Karštąja linija“ anonimiškai pranešti apie Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija, pateikė septynis pranešimus – po du Kaune ir Panevėžyje, po vieną Vilniuje, Marijampolėje ir Tauragėje. Keturis Inspekcijos darbuotojus, galimai vykdžiusius korupcinio pobūdžio veikas savavališkos statybos prevencijos, fiksavimo ir padarinių šalinimo srityse, nurodė ūkio subjektai elektroninėje anketoje, skirtoje pareikšti nuomonei apie Inspekcijos veiklą. Atlikus išsamų visų pranešimų tyrimą, korupcinio pobūdžio veikų nenustatyta. Konkrečių korupcijos atvejų Inspekcijoje praėjusiais metais taip pat nenustatė ir su korupcija kovojančios institucijos – Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir kt.

Sudaryta komisija pastato avarijai tirti

Dalies rekonstruojamo pastato Vilniaus g. 35, Vilniuje, griūties priežastims ir su jomis susijusiems asmenims nustatyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymu sudaryta avarijos tyrimo komisija.

Statybos darbai bute - reikalavimai ir galimybės

Nusprendęs pertvarkyti savo butą daugiabučio namo gyventojas, net ir pasirūpinęs, kad jo atliekami statybos darbai sukeltų kuo mažiau nepatogumų kaimynams, ne visada gali įgyvendinti savo sumanymą. Jeigu planuojamas remontas susijęs su laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymu (keitimu, silpninimu, stiprinimu ir pan.), buto savininkas turėtų susimąstyti, ar jis pasirengęs praeiti visas neypatingo (ne didesnio kaip 2000 kv. m bendrojo ploto ir ne aukštesnis kaip 20 m pastatas) ar ypatingo statinio kapitaliniam remontui atlikti būtinas procedūras.

Gaišti laiko prie specialisto durų nebereikia

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), modifikavusi dokumentų valdymo informacinę sistemą „Avilys“, sukūrė naują elektroninę paslaugą išorės vartotojams – išankstinę registraciją į konsultaciją. Kilus klausimų dėl statybą ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo konkrečioje situacijoje ar dėl tam tikros procedūros atlikimo tvarkos, sudaryta galimybė užsiregistruoti į konsultaciją pas VTPSI teritorinio padalinio specialistą.

Pastatų modernizavimo valstybinė priežiūra

 

Kliūtis užbaigti statybą – nepateiktas darbo projektas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kurios pareigūnai vykdo statinių statybos valstybinę priežiūrą iki statybos užbaigimo akto pasirašymo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo, nuolat analizuoja priežastis, dėl kurių dažniausiai užtrunka statybos užbaigimo procedūros. Viena iš jų – vis dar pasitaikantys atvejai, kai statinio statybos užbaigimo komisijai ar inspekcijai kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją pateikiamas tik techninis projektas, nors reikalaujama ir darbo projekto (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais) ar techninio darbo projekto, ir dėl to stringa statybos užbaigimo procesas. Tai bene didžiausią įtaką statybos užbaigimo dokumento surašymo terminui turinti ir statytojų (užsakovų) nepasitenkinimą kelianti priežastis.

Savavališkos statybos: susitvarkyti statybos dokumentus pigiau nei griauti

Nors savavališkų statybų statistikos tendencijos džiugina, vis dar neretai gyventojai, prieš imdamiesi įgyvendinti savo sumanymus, nepasirūpina reikalingais dokumentais. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) pareigūnui surašius savavališkos statybos aktą, tokios statybos vykdytoją užgriūva nemalonūs rūpesčiai.

Priežiūros funkcijų optimizavimo rezultatai jau akivaizdūs

Kiekvienos priežiūros institucijos paskirtis ir tikslas – gerinti situaciją jos kompetencijai priskirtose priežiūros srityse, užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, o įvykus incidentui – kiek įmanoma greičiau ir veiksmingiau sumažinti žalą.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS