Gaišti laiko prie specialisto durų nebereikia

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), modifikavusi dokumentų valdymo informacinę sistemą „Avilys“, sukūrė naują elektroninę paslaugą išorės vartotojams – išankstinę registraciją į konsultaciją. Kilus klausimų dėl statybą ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų taikymo konkrečioje situacijoje ar dėl tam tikros procedūros atlikimo tvarkos, sudaryta galimybė užsiregistruoti į konsultaciją pas VTPSI teritorinio padalinio specialistą.

Pastatų modernizavimo valstybinė priežiūra

 

Kliūtis užbaigti statybą – nepateiktas darbo projektas

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kurios pareigūnai vykdo statinių statybos valstybinę priežiūrą iki statybos užbaigimo akto pasirašymo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo, nuolat analizuoja priežastis, dėl kurių dažniausiai užtrunka statybos užbaigimo procedūros. Viena iš jų – vis dar pasitaikantys atvejai, kai statinio statybos užbaigimo komisijai ar inspekcijai kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją pateikiamas tik techninis projektas, nors reikalaujama ir darbo projekto (kai statinio projektas rengiamas dviem etapais) ar techninio darbo projekto, ir dėl to stringa statybos užbaigimo procesas. Tai bene didžiausią įtaką statybos užbaigimo dokumento surašymo terminui turinti ir statytojų (užsakovų) nepasitenkinimą kelianti priežastis.

Savavališkos statybos: susitvarkyti statybos dokumentus pigiau nei griauti

Nors savavališkų statybų statistikos tendencijos džiugina, vis dar neretai gyventojai, prieš imdamiesi įgyvendinti savo sumanymus, nepasirūpina reikalingais dokumentais. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) pareigūnui surašius savavališkos statybos aktą, tokios statybos vykdytoją užgriūva nemalonūs rūpesčiai.

Priežiūros funkcijų optimizavimo rezultatai jau akivaizdūs

Kiekvienos priežiūros institucijos paskirtis ir tikslas – gerinti situaciją jos kompetencijai priskirtose priežiūros srityse, užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, o įvykus incidentui – kiek įmanoma greičiau ir veiksmingiau sumažinti žalą.

Pastatų modernizavimo valstybinė priežiūra

 

Statyba reglamentuojama vadovaujantis tęstinumo principu

Atsižvelgiant į teisės aktų nuostatų taikymo praktiką ir galimų pasekmių analizę, keičiami ir statybos reglamentai. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ nuo 2010 m. spalio 1 d., kai įsigaliojo nauja Statybos įstatymo redakcija, buvo tikslinamas 6 kartus. Buvo keičiami ir statinių parametrai, pagal kuriuos statiniai priskiriami ypatingų kategorijai. Statybos dalyviams ir su statybos procesu susijusiems viešojo administravimo subjektams kyla neaiškumų dėl pasikeitusių šio reglamento nuostatų taikymo.

Apgriuvusių ir nenaudojamų statinių turėtų mažėti

Iki šių metų galiojusi tvarka, kai, norint nugriauti nesudėtingų statinių parametrus viršijantį fiziškai pažeistą ar dėl kitų priežasčių nenaudojamą ir nereikalingą statinį, reikėjo pasirūpinti tam tikrais dokumentais, stabdė gyventojų siekius pašalinti aplinką užgriozdinusius, o neretai ir jos estetinį vaizdą darkančius statinius. Savivaldybės administracijos rašytiniai pritarimai griovimo projektui (ypatingo statinio) ar griovimo aprašui (neypatingo statinio), kaip tokius darbus leidžiantys atlikti dokumentai (SLD), buvo privalomi.

Vienbučių „virsmas“ daugiabučiais bus pažabotas

Nekilnojamojo turto vystytojams ne naujiena, kad namo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, jiems neprieštaraujančiais savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais ir prisijungimo sąlygomis. Žinoma ir tai, kad, jei teritorijų planavimo dokumente toje teritorijoje yra numatyta tik vienbučių ir dvibučių namų statyba, tai norint pastatyti daugiabutį, reikėtų keisti ir žemės naudojimo būdą. Tai įmanoma ne visada, be to, daugiabučių namų statybai keliama daugiau reikalavimų (tarp jų – žemės sklypo užstatymo intensyvumo ribojimas, minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius ir kt.).

Savavališkų statybų tendencijos nuteikia optimistiškai

Mažinti savivalę statybos srityje – vienas iš pagrindinių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) veiklos uždavinių.

Pastatų modernizavimo valstybinė priežiūra

 

Statybos darbų žurnalas privalomas ne visada

Statybos įstatyme nustatyta, kad rangovas privalo įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui), o praradęs šiuos dokumentus turi savo lėšomis juos atkurti.

Veiklos efektyvumui užtikrinti – ilgalaikė strategija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), kiekvienais metais planuodama savo veiklą, išsikelia vis ambicingesnius tikslus, kurie palaipsniui virsta kontrolės institucijos kasdiene darbo praktika.

Įvardijus mažareikšmius pažeidimus stiprėja statybos valstybinė priežiūra

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), kaip ir kitos priežiūrą vykdančios institucijos, iki šių metų pradžios didelius laiko ir žmogiškuosius išteklius eikvodavo mažareikšmiams pažeidimams ištirti, nors būdavo akivaizdu, kad skundo esmė – dviejų, dažniausiai fizinių asmenų civiliniai santykiai. Baimintasi, kad, nepradėjus tyrimo, pareiškėjas skųs instituciją ar jos pareigūną dėl neveikimo.

Profesine šventė – proga įvertinti pasiekimus, išsakyti lūkesčius

Pabandykime įsivaizduoti gyvenimą be profesionalių statybininkų… Kaip atrodytų mūsų namai, miestai, šalis? Nors pastaraisiais dešimtmečiais statybininko profesijos įvaizdis patyrė ir pakilimų, ir nuosmukių, tačiau tai viena iš profesijų, be kurių šiuolaikinė visuomenė tiesiog neįsivaizduojama.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS