Laikinų statinių statybos ypatumai

   Konsultacijas teikiantys Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos specialistai sulaukia nemažai klausimų, susijusių su laikinų statinių statyba.

   Statybos įstatyme nurodyta, kad laikinais statiniais laikomi tokie statiniai, kuriuos leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Paprastai jis nustatomas statytojo pageidavimu arba savivaldybės administracijos motyvuotu sprendimu.

Informacinės sistemos „Infostatyba“ tobulinimas – dar vienas žingsnis vartotojo link

   Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų išdavimu ir statybos priežiūra, teikiamų bendradarbiavimo lygiu, kūrimas“. Vienas pagrindinių uždavinių – tobulinti gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų ir administravimo paslaugų prieinamumą statybos srityje, gerinti jų kokybę naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis.

Statytojų ir rangovų administracinių teisės pažeidimų nemažėja

   Nors savavališkų statybų statistikos tendencijos džiugina, daugėja statytojų, kurie nepraneša apie statybos pradžią, rangovo bei pagrindinių statybos sričių vadovų paskyrimą ar pasamdymą, bei rangovų, kurie nesamdo (nepaskiria) pagrindinių statybos sričių vadovų, atlieka statybos darbus neturėdami teisės aktų nustatytų privalomųjų dokumentų statybos darbams pradėti, išskyrus statybą leidžiančius dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nepildo reikiamų dokumentų.

Savavališkai pakeitus pastato išvaizdą – rimti nemalonumai

Jau daugeliui miesto daugiabučių gyventojų ne naujiena, kad, norint įstiklinti balkoną, reikia gauti savivaldybės architekto pritarimą. Tačiau rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui, kapitalinio remonto projektui ar aprašui, kaip statybą leidžiantis dokumentas, privalomas norint atlikti ir kitus statybos darbus, keičiančius pastato (daugiabučio gyvenamojo namo ar visuomeninės paskirties pastato) išvaizdą. Nepaisantiems šio reikalavimo kyla grėsmė patirti nenumatytų išlaidų ir papildomų rūpesčių.

Grįžtamasis ryšys padės tobulinti statybų priežiūrą

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) prisijungė prie Ūkio ministerijos praeitų metų pabaigoje pradėto įgyvendinti grįžtamojo ryšio modelio projekto. Kartu su kitomis 36 ūkio subjektų priežiūros institucijomis dalyvaudama šiame projekte, VTPSI veiklos tobulinimo priemones planuos atsižvelgdama į ūkio subjektų nuomonę apie vykdomus statybų patikrinimus.

Bus patikrinti visi modernizuojami pastatai – būtina pranešti apie statybos pradžią

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) 2015 metų veiklos prioritetu išlieka atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų valstybinė priežiūra. Šiemet bent po vieną kartą bus patikrinti ne tik daugiabučiai gyvenamieji, bet ir visi pagal specialias programas atnaujinami pastatai bei jų statybos techninių prižiūrėtojų veikla.

Toliau likviduojamos savavališkos statybos – griaunamas pastatas Verkių regioniniame parke

Vakar pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos su rangovu sudarytą griovimo darbų sutartį technika atvyko griauti nebaigtą statyti dvibutį gyvenamąjį namą sodininkų bendrijoje „Verkiai“, Verkių regioninio parko teritorijoje.

Savavališkų statybų mažėjimas – veiksmingos prevencijos rezultatas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) siekio tapti statytojų konsultante ir patarėja, o ne baudėja rezultatai akivaizdūs. Siekdama užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai, inspekcija jau kelinti metai pirmenybę teikia gyventojų šviečiamajai veiklai, konsultacijoms, metodinei pagalbai statybos dalyviams. Savavališkų statybų statistika rodo, kad šios prevencinės priemonės veiksmingesnės, nei pažeidimų fiksavimas ir baudų skyrimas.

Norite didesnio 1–2 butų namo – teks įrengti kelias vietas automobiliams

2015 metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 „Gatvės. Bendrieji reikalavimai“ redakcija STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“. Šiame reglamente nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius prie įvairios paskirties statinių, tarp jų – vieno ir dviejų butų gyvenamųjų pastatų, statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose.

„Įteisinti negalima griauti“ – kai kablelis dedamas po antrojo žodžio

Visi savavališkai statantys, o gal jau ir naudojantys neteisėtai pastatytą statinį pagal paskirtį pavadinime kablelį dėtų po pirmojo žodžio. Bet teismai jį padeda ir po antrojo... Kai nesiryžtama patiems naikinti pažeidžiant įstatymus susikurtą turtą, šią padarinių šalinimo procedūrą tenka atlikti valstybės įgaliotai institucijai.

Statybos inspektoriai statybvietėse tikrins ir kaip tvarkomos atliekos

Aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-944 pakeistuose Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) nuostatuose numatyta, kad inspekcija, siekdama savo veiklos tikslo – užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai – atlieka ir pirmines statybinių atliekų tvarkymo patikras statybos aikštelėje.

Teisinis reguliavimas pakankamas, kad pastatai negriūtų

Sausio pradžioje Vilniuje nugriuvus daliai rekonstruojamo pastato, vėl atsigręžta į statybos darbų naudojamuose pastatuose teisinį reglamentavimą. Jis buvo peržiūrėtas po „Maximos“ pastato griūties Rygoje 2013 metais. Ar Lietuvoje šiandien pakanka teisės aktų reikalavimų, kurių laikantis galima išvengti statinių griūčių ir užtikrinti naudojimo saugą, juos remontuojant ar rekonstruojant?

Statybai užbaigti – mažiau dokumentų

Nuo 2015 m. sausio 1 d. norint sutvarkyti statybos užbaigimo dokumentus nebereikia kreiptis į Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos – sumažinta administracinė našta statytojams. Iki šių metų statybos užbaigimo komisijai (toliau – komisija) buvo privaloma pateikti Energetikos inspekcijos pažymą apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, paleidimo–derinimo darbus, taip pat pridėti prie statytojo prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, kai statybos užbaigimo aktas nesurašomas.

Tikslas – patikrinti visus modernizuojamus namus – įgyvendintas. Kokie rezultatai?

Gruodžio mėnesį Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) baigė įgyvendinti 2014 metų tikslą – bent po vieną kartą patikrinti visus modernizuojamus daugiabučius namus, kuriuose vykdomi statybos darbai.

Korupcijos prevencija – nelengva pakeisti įsisenėjusią nuomonę

2014 metais gyventojai, naudodamiesi galimybe Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) „Karštąja linija“ anonimiškai pranešti apie Inspekcijos tarnautojų neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su korupcija, pateikė septynis pranešimus – po du Kaune ir Panevėžyje, po vieną Vilniuje, Marijampolėje ir Tauragėje. Keturis Inspekcijos darbuotojus, galimai vykdžiusius korupcinio pobūdžio veikas savavališkos statybos prevencijos, fiksavimo ir padarinių šalinimo srityse, nurodė ūkio subjektai elektroninėje anketoje, skirtoje pareikšti nuomonei apie Inspekcijos veiklą. Atlikus išsamų visų pranešimų tyrimą, korupcinio pobūdžio veikų nenustatyta. Konkrečių korupcijos atvejų Inspekcijoje praėjusiais metais taip pat nenustatė ir su korupcija kovojančios institucijos – Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba ir kt.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS RSS