VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTAS

2015-03-23

Aktuali redakcija nuo 2015-03-23

 

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. 1V-56

(Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. kovo 13 d.

įsakymo Nr. 1V-32 redakcija)

 

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) darbo organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius ir funkcijas, tvarką.

2. Inspekcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro įsakymais, Inspekcijos nuostatais, šiuo Reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Inspekcija savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.

4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose Inspekcijai atstovauja viršininkas arba pagal kompetenciją jo sprendimu Inspekcijos viršininko pavaduotojai, kiti Inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai). Dėl atstovavimo teisėsaugos institucijose ir teismuose Inspekcijos viršininko sprendimu gali būti sudaroma sutartis su advokatais.

5. Inspekcijai atstovaujančiųjų darbuotojų pozicija turi sutapti su Inspekcijos oficialiąja pozicija. Atstovaudami Inspekcijai, darbuotojai negali viršyti savo kompetencijos, pažeisti teisės aktų, susijusių su privačių ir viešųjų interesų derinimu valstybinėje tarnyboje, tarnybine etika, bei kitų teisės aktų reikalavimų. Asmenys, turintys įgaliojimus atstovauti Inspekcijai, klausimais dėl oficialiosios Inspekcijos pozicijos suderinimo, o prireikus ir dėl Inspekcijos oficialios pozicijos pristatymo kreipiasi į viršininką tiesiogiai arba per savo administracijos padalinio vadovą.


 

II. BENDRIEJI INSPEKCIJOS STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 


Viršininkas ir viršininko pavaduotojai

 

6. Inspekcijai vadovauja viršininkas, kuris organizuoja Inspekcijos darbą taip, kad būtų įgyvendinami Inspekcijos veiklos tikslai ir metiniai veiklos planai bei atliekamos nustatytos funkcijos, koordinuoja ir kontroliuoja Inspekcijos administracijos padalinių veiklą, jei šių funkcijų nepaveda viršininko pavaduotojams ir jei teisės aktai nenustato kitaip.

7. Inspekcijos viršininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.


8. Jei Inspekcijos viršininko nėra, jo pareigas vykdo vienas iš Inspekcijos viršininko pavaduotojų, o kai nėra ir pavaduotojų, – kitas Inspekcijos viršininko įsakymu įgaliotas Inspekcijos valstybės tarnautojas.

9. Inspekcijos viršininkas turi pavaduotojus, kuriuos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų.

10. Inspekcijos viršininko pavaduotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Inspekcijos viršininkui, kuris nustato jų veiklos sritis ir paveda jiems vykdyti atitinkamas funkcijas.

11. Inspekcijos viršininko pavaduotojai koordinuoja ir kontroliuoja, kaip įgyvendinami Inspekcijos veiklos tikslai ir atliekamos funkcijos Inspekcijos viršininko nustatytose veiklos srityse, bei atlieka kitas Inspekcijos viršininko įsakymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

 

Inspekcijos administracija

 

12. Inspekcijos administracijos struktūrą tvirtina aplinkos ministras.

13. Inspekcijos administracijos struktūra formuojama atsižvelgiant į įstatymų ir kitų teisės aktų Inspekcijai nustatytus tikslus ir uždavinius, metinius veiklos planus ir Inspekcijai patvirtintą didžiausią leistiną darbuotojų pareigybių skaičių.

14. Inspekcijos viršininkas vadovauja Inspekcijos administracijai per viršininko pavaduotojus pagal nustatytas kuravimo sritis, išskyrus Inspekcijos administracijos padalinius ir darbuotojus, kurie yra tiesiogiai pavaldūs Inspekcijos viršininkui.

15. Inspekcijos administraciją sudaro Inspekcijos administracijos padaliniai – skyriai ir poskyriai. Inspekcijos administracija sudaryta iš administracijos padalinių, kurių veiklos sritis nėra susieta su konkrečia Lietuvos Respublikos teritorija, ir teritorinių administracijos padalinių, kurie vykdo veiklą konkrečioje Lietuvos Respublikos apskrityje. Skyriams ir poskyriams vadovauja vedėjai. Skyrių ir poskyrių vedėjai gali turėti pavaduotojus.

16. Uždaviniams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems Inspekcijos administracijos padaliniams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigybė (pareigybės), nepriklausanti (nepriklausančios) skyriui.

17. Inspekcijos administracijos padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi Inspekcijos viršininko patvirtintais jų nuostatais, Inspekcijos administracijos padalinių vadovai ir kiti Inspekcijos darbuotojai – pareigybių aprašymais, parengtais ir patvirtintais pagal Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685, ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.

18. Inspekcijos administracijos padalinių vadovai asmeniškai atsakingi už šiems administracijos padaliniams pavestų funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, taip pat už Inspekcijos viršininko ir viršininko pavaduotojų pavedimų vykdymą. Inspekcijos darbuotojai yra atsakingi už jiems pavestų užduočių (pavedimų) vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

Inspekcijos veiklos organizavimas

 

19. Inspekcijos veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais metiniais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827. Inspekcijos metiniai veiklos planai skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje.

20. Inspekcijos metinių veiklos planų rengimą organizuoja ir koordinuoja Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis Strategijos ir analizės skyriaus veiklą. Už Inspekcijos metinių veiklos planų vykdymo kontrolę yra atsakingi Inspekcijos viršininko pavaduotojai pagal jų kuruojamas sritis, šiuose planuose numatytų priemonių vykdymą pagal kompetenciją organizuoja Inspekcijos administracijos padalinių vadovai.

21. Inspekcijos administracijos padaliniai savo veiklą organizuoja remdamiesi Inspekcijos viršininko patvirtintais Inspekcijos skyrių darbo planais, sudarytais remiantis Inspekcijos metiniais veiklos planais. Inspekcijos skyrių darbo planai skelbiami Inspekcijos vidinėje interneto svetainėje.

22. Inspekcijos metinę veiklos ataskaitą aplinkos ministrui teikia Inspekcijos viršininkas.

23. Inspekcijos skyriai savo metines veiklos ataskaitas teikia Inspekcijos viršininkui.

24. Detali Inspekcijos metinio veiklos plano rengimo ir vykdymo vertinimo tvarka bei Inspekcijos skyrių, išskyrus Vidaus audito skyriaus, darbo planų rengimo ir informacijos apie šių darbo planų vykdymą teikimo tvarka nustatyta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos planavimo apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-141.

25. Ne rečiau negu kartą per kalendorinius metus organizuojami pasitarimai, kuriuose kviečiami dalyvauti:

25.1. visi Inspekcijos darbuotojai;

25.2. Inspekcijos darbuotojai, dirbantys ne Inspekcijos teritoriniuose skyriuose.

26. Esminiai Inspekcijos veiklos klausimai aptariami Inspekcijos viršininko, Inspekcijos viršininko pavaduotojų, Inspekcijos skyrių (išskyrus teritorinius skyrius) vedėjų pasitarimuose, kurie vyksta ne rečiau negu kartą per 3 mėnesius. Inspekcijos viršininko pavaduotojas Inspekcijos viršininko pavedimu arba už pasitarimų protokolavimą atsakingas Personalo skyriaus darbuotojas Inspekcijos viršininko ar Inspekcijos viršininko pavaduotojo pavedimu ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki pasitarimo elektroniniu paštu pasitarime dalyvaujantiems asmenims pateikia šiuose pasitarimuose nagrinėtinų klausimų darbotvarkę ir medžiagą. Šiuos pasitarimus protokoluoja už pasitarimų protokolavimą atsakingas Personalo skyriaus darbuotojas.

27. Ne rečiau negu kartą per 3 mėnesius organizuojami Inspekcijos viršininko, Inspekcijos viršininko pavaduotojų, Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjų pasitarimai. Inspekcijos viršininko pavaduotojas Inspekcijos viršininko pavedimu arba už pasitarimų protokolavimą atsakingas Personalo skyriaus darbuotojas Inspekcijos viršininko ar Inspekcijos viršininko pavaduotojo pavedimu ne vėliau nei likus 3 darbo dienoms iki pasitarimo elektroniniu paštu pasitarime dalyvaujantiems asmenims pateikia šiuose pasitarimuose nagrinėtinų klausimų darbotvarkę ir medžiagą. Šiuos pasitarimus protokoluoja už pasitarimų protokolavimą atsakingas Personalo skyriaus darbuotojas; jei pasitarimas vyksta Inspekcijos teritoriniame skyriuje – už pasitarimų protokolavimą atsakingas teritorinio skyriaus darbuotojas arba kitas teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas šio skyriaus darbuotojas.

28. Einamieji Inspekcijos veiklos klausimai aptariami Inspekcijos viršininko ir Inspekcijos viršininko pavaduotojų pasitarimuose, kurie vyksta ne rečiau negu kartą per savaitę. Šiuose pasitarimuose Inspekcijos viršininko sprendimu gali dalyvauti Inspekcijos administracijos padalinių vadovai, kiti Inspekcijos viršininko pakviesti darbuotojai ir asmenys.

29. Inspekcijos viršininko pavaduotojai ne rečiau negu kartą per savaitę organizuoja jų kuruojamų Inspekcijos skyrių (išskyrus teritorinius skyrius) vedėjų pasitarimus šiems skyriams pavestų užduočių vykdymo klausimais. Šiuose pasitarimuose Inspekcijos viršininko pavaduotojo sprendimu gali dalyvauti kiti Inspekcijos viršininko pavaduotojo pakviesti darbuotojai ir asmenys.

30. Einamieji Inspekcijos skyrių (išskyrus teritorinius skyrius) veiklos klausimai aptariami šių skyrių vedėjų ir darbuotojų pasitarimuose, kurie vyksta ne rečiau negu kartą per savaitę.

31. Einamieji Inspekcijos teritorinių skyrių veiklos klausimai aptariami šių skyrių vedėjų ir darbuotojų pasitarimuose, kurie vyksta ne rečiau negu kartą per savaitę.

32. Šio Reglamento 25.2 papunktyje, 26 ir 27 punktuose nurodyti pasitarimai turi būti, o šio Reglamento 25.1 papunktyje, 28–30 punktuose nurodyti ir kiti Inspekcijoje organizuojami pasitarimai gali būti protokoluojami. Šio Reglamento 31 punkte nurodyti pasitarimai turi būti protokoluojami bent vieną kartą per mėnesį. Pasitarimus protokoluoja už pasitarimų protokolavimą atsakingi Inspekcijos darbuotojai arba kiti pasitarimui pirmininkaujančio asmens paskirti jam pavaldūs Inspekcijos darbuotojai.

33. Kiekvienas darbuotojas, norėdamas gauti pavestoms funkcijoms tinkamai atlikti reikalingos informacijos, priklausančios kito Inspekcijos administracijos padalinio kompetencijai, arba pasikonsultuoti, tarnybiniu pranešimu, elektroniniu paštu arba telefonu gali pateikti paklausimą kitam Inspekcijos darbuotojui, kurio kompetencijai priklauso tokios informacijos teikimas.

34. Šio Reglamento 33 punkte nurodytą paklausimą gavęs darbuotojas privalo atsakyti į paklausimą, jei jis priskirtas jo kompetencijai, ir atsakymą pateikti tokia forma, kokia paklausimas buvo gautas. Darbuotojas, gavęs paklausimą, ir darbuotojas, pateikęs paklausimą, gali susitarti dėl atsakymo į paklausimą pateikimo kitu būdu nei paklausimas gautas. Paklausimą gavęs darbuotojas gali pavesti atsakyti į šį paklausimą pavaldžiam darbuotojui. Jei tarnybiniu pranešimu pateiktas paklausimas nepriskirtas paklausimą gavusio darbuotojo kompetencijai, jis apie tai elektroniniu paštu informuoja paklausimą pateikusį asmenį. Jei elektroniniu paštu pateiktas paklausimas nepriskirtas paklausimą gavusio darbuotojo kompetencijai, jis persiunčia šį paklausimą elektroniniu paštu darbuotojui, kurio kompetencijai šis paklausimas priskirtas, ir apie tai elektroniniu paštu informuoja paklausimą pateikusį asmenį. Jei telefonu pateiktas paklausimas nepriskirtas paklausimą gavusio darbuotojo kompetencijai, jis nurodo, į kurį darbuotoją su tokiu paklausimu reikėtų kreiptis.

35. Darbuotojai taip pat gali pateikti paklausimus Inspekcijos vidinėje interneto svetainėje veikiančiame klausimų ir atsakymų forume. Atsakymus į šiuos paklausimus rengia Inspekcijos darbuotojai pagal kompetenciją.

 

Inspekcijos dokumentų rengimas ir pasirašymas

 

36. Inspekcijoje rengiami popieriniai ar elektroniniai dokumentai, kurie turi atitikti Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117. Elektroniniai dokumentai turi būti parengti pagal specifikaciją, atitinkančią Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE(1.3 E)-41.

37. Elektroniniai dokumentai rengiami, vizuojami ir pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu naudojantis informacine dokumentų valdymo sistema „Avilys“ (toliau – „Avilys“). Elektroninių dokumentų vizavimas vykdomas šio Reglamento nustatyta tvarka ir seka.

38. Jei elektroninis dokumentas nerengiamas, vizuojamas popierinis dokumentas šio Reglamento nustatyta tvarka ir seka.

39. Vizos žymos rekvizitai popieriniame dokumente gali būti nedėstomi. Tokiu atveju vizavimas vykdomas naudojantis „Aviliu“, tokia pačia tvarka ir seka, kaip nurodyta Reglamente.

40. Vizavimas naudojantis „Aviliu“ turi tokią pačią juridinę ir įrodomąją galią kaip vizos žymos rekvizitų išdėstymas popieriniame dokumente.

41. Vizą sudaro vizuojančio darbuotojo pareigų pavadinimas, asmens parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data. Vizuoti popierinį dokumentą galima specialiu spaudu, įrašant trūkstamus rekvizitus ranka, arba nurodytus rekvizitus rašant ranka. Popieriniame dokumente viza rašoma po parašo rekvizitu arba dokumento paskutinio lapo antroje pusėje kampiniu vėliaviniu būdu. Kai dokumento rengėjas vizuoja popierinį dokumentą, kuriame yra rengėjo nuoroda, rengėjas pasirašo virš šios nuorodos, data rašoma po nuoroda. Jei popieriniame dokumente yra keletas vizų, jos rašomos greta arba viena po kitos. Popieriniame dokumente nuoroda apie pastabas ar atskirąją nuomonę dėl dokumento rašoma virš vizos. Vizuojant dokumentą „Aviliu“ pastabos ar atskiroji nuomonė dėl dokumento rašoma pastabų laukelyje.

42. Vizuojantis darbuotojas pagal kompetenciją atsako už vizuojamo dokumento turinį ir atitiktį nustatytiems reikalavimams:

42.1. dokumento rengėjas – už parengto dokumento turinį, atitiktį teisės aktų reikalavimams;

42.2. dokumento rengėjo tiesioginis vadovas, skyriaus vedėjas – už parengto dokumento turinį, atitiktį administracijos padaliniui keliamiems uždaviniams, teisės aktų reikalavimams pagal administracijos padalinio kompetenciją;

42.3. teisininkas (Teisės skyriaus vedėjas ar kitas šio skyriaus darbuotojas, teritorinio skyriaus Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vedėjas, o kai tokio poskyrio nėra, tame skyriuje dirbantis teisininkas) – už parengto teisės akto atitiktį teisės aktų rengimo rekomendacijoms, bendriesiems teisės aktų principams ir teisės aktų reikalavimams, už kito parengto dokumento atitiktį bendriesiems teisės aktų principams ir teisės aktų reikalavimams;

42.4. darbuotojas, atsakingas už dokumentų redagavimą, – už parengto dokumento atitiktį valstybinės kalbos normų reikalavimams;

42.5. Inspekcijos viršininko pavaduotojai – už parengto dokumento atitiktį teisės aktų reikalavimams.

43. Inspekcijoje parengti dokumentai pasirašomi Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka.

44. Prieš Inspekcijos viršininkui teikiant pasirašyti dokumentus (išskyrus Inspekcijos viršininko įsakymus, sutartis ir kitus dokumentus, kuriems šis Reglamentas arba kiti teisės aktai numato specialią vizavimo tvarką), juos vizuoja:

44.1. dokumento rengėjas;

44.2. dokumento rengėjo tiesioginis vadovas;

44.3. skyriaus, kuriame dirba dokumento rengėjas, vedėjas;

44.4. jeigu dokumentas susijęs su kito Inspekcijos administracijos padalinio veikla, – šio Inspekcijos administracijos padalinio vadovas arba jo paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas;

44.5. jei nustatyta užduoties (pavedimo) vykdymo kontrolė ir dokumentas yra užduoties (pavedimo) rezultatas, – kontroliuojantis darbuotojas;

44.6. jeigu dokumentas siunčiamas teismams, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, – Teisės skyriaus vedėjas ar jo paskirtas kitas šio skyriaus darbuotojas, išskyrus atvejus, kai šį dokumentą parengė teritorinio skyriaus darbuotojas. Tokiais atvejais prieš šį dokumentą vizuojant teritorinio skyriaus vedėjui jį vizuoja teritorinio skyriaus Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vedėjas, o kai tokio poskyrio nėra, tame skyriuje dirbantis teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas teisininkas;

44.7. jeigu dokumentas susijęs su Inspekcijos asignavimų panaudojimu arba gali sukelti Inspekcijai finansinių pasekmių, – Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas (Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas nevizuoja Inspekcijos viršininko pavedimų dėl Inspekcijos darbuotojų dalyvavimo mokymuose);

44.8. Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis skyrių / skyriaus veiklos sritį, kuriame / kurioje dirba dokumento rengėjas.

45. Inspekcijos viršininkas gali nurodyti, kad prieš jam teikiant pasirašyti dokumentus (išskyrus Inspekcijos viršininko įsakymus, sutartis ir kitus dokumentus, kuriems šis Reglamentas ir kiti teisės aktai numato specialią vizavimo tvarką), juos turi vizuoti darbuotojas, atsakingas už dokumentų redagavimą.

46. Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis Teisės skyriaus veiklą, nevizuoja Inspekcijos viršininko pasirašomų dokumentų:

46.1. siunčiamų teismams ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;

46.2. susijusių su teismuose ir išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose nagrinėjamomis ar išnagrinėtomis bylomis, kuriuos parengė Teisės skyriaus darbuotojai.

47. Prieš Inspekcijos viršininko pavaduotojui teikiant pasirašyti dokumentus (išskyrus Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkius, kuriems šis Reglamentas arba kiti teisės aktai numato specialią vizavimo tvarką), juos vizuoja:

47.1. dokumento rengėjas;

47.2. dokumento rengėjo tiesioginis vadovas;

47.3. skyriaus, kuriame dirba dokumento rengėjas, vedėjas;

47.4. jeigu dokumentas susijęs su kito Inspekcijos administracijos padalinio veikla, – šio Inspekcijos administracijos padalinio vadovas arba jo paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas;

47.5. jei nustatyta užduoties (pavedimo) vykdymo kontrolė ir dokumentas yra užduoties (pavedimo) rezultatas, – kontroliuojantis darbuotojas;

47.6. jeigu dokumentas siunčiamas teismams, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, – Teisės skyriaus vedėjas ar jo paskirtas kitas šio skyriaus darbuotojas, išskyrus atvejus, kai šį dokumentą parengė teritorinio skyriaus darbuotojas. Tokiais atvejais prieš šį dokumentą vizuojant teritorinio skyriaus vedėjui jį vizuoja teritorinio skyriaus Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vedėjas, o kai tokio poskyrio nėra, tame skyriuje dirbantis teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas teisininkas;

47.8. jeigu dokumentas susijęs su Inspekcijos asignavimų panaudojimu arba gali sukelti Inspekcijai finansinių pasekmių, – Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas (Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas nevizuoja Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kuruojančio Personalo skyriaus veiklą, pavedimų dėl Inspekcijos darbuotojų dalyvavimo mokymuose).

48. Inspekcijos viršininko pavaduotojas gali nurodyti, kad prieš jam teikiant pasirašyti dokumentus (išskyrus Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkius), juos turi vizuoti darbuotojas, atsakingas už dokumentų redagavimą.

49. Prieš skyriaus (išskyrus teritorinį skyrių) vedėjui teikiant pasirašyti dokumentus, juos vizuoja:

49.1. dokumento rengėjas;

49.2. dokumento rengėjo tiesioginis vadovas.

50. Prieš teritorinio skyriaus vedėjui teikiant pasirašyti dokumentus (išskyrus teritorinio skyriaus vedėjo potvarkius, kuriems šis Reglamentas numato specialią vizavimo tvarką), juos vizuoja:

50.1. dokumento rengėjas;

50.2. dokumento rengėjo tiesioginis vadovas;

50.3. jeigu dokumentas siunčiamas administraciniams teismams, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms, – teritorinio skyriaus Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vedėjas, o kai tokio poskyrio nėra, tame skyriuje dirbantis teritorinio skyriaus vedėjo paskirtas teisininkas (pareiškimus dėl visų ar dalies skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymo administracinėse bylose taip pat vizuoja Teisės skyriaus vedėjas);

50.4. jei nustatyta užduoties (pavedimo) vykdymo kontrolė ir dokumentas yra užduoties (pavedimo) rezultatas, – kontroliuojantis darbuotojas;

50.5. jei atsakoma į pasiūlymus sudaryti taikos sutartis, – Teisės skyriaus vedėjas.

51. Teritorinio skyriaus Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vedėjo (kai tokio poskyrio nėra, teritoriniame skyriuje dirbančio teisininko) pasirašomus dokumentus, siunčiamus bendrosios kompetencijos teismams, vizuoja dokumento rengėjas, dokumento rengėjo tiesioginis vadovas ir teritorinio skyriaus vedėjas (pareiškimus dėl ieškinio, priešieškinio, skundo atsiėmimo ar atsisakymo civilinėse bylose taip pat vizuoja Teisės skyriaus vedėjas).

52. Inspekcijos darbuotojų rengiamas ir pasirašomas išvadas teisminėse bylose (kai Inspekcija yra įtraukta dalyvauti procese kaip institucija išvadai duoti) vizuoja dokumento rengėjo tiesioginis vadovas ir skyriaus vedėjas.

53. Inspekcijos darbuotojų rengiamus ir pasirašomus tarnybinius pranešimus vizuoja šių darbuotojų tiesioginiai vadovai (išskyrus atvejus, kai tarnybinis pranešimas adresuotas darbuotojo tiesioginiam vadovui).

54. Inspekcijoje organizuojamų darbo grupių, komisijų posėdžių, pasitarimų protokolai surašomi per 3 darbo dienas, pasirašomi darbo grupės vadovo, komisijos ar pasitarimo pirmininko ir sekretoriaus ar kito pirmininko paskirto asmens, jeigu darbo grupės vadovas, komisijos ar pasitarimo pirmininkas nenusprendžia kitaip arba jei kitaip nenustato teisės aktai, ir registruojami „Avilyje“.

55. Teisės aktų nustatytais atvejais dokumentai perduodami darbuotojams susipažinti. Supažindinimo žymoje nurodomi susipažinimą ar sutikimą (nesutikimą) reiškiantis žodis, parašas, vardas (vardo raidė) ir pavardė, data. Su dokumentu susipažįstama pasirašytinai arba per „Avilį“. Supažindinimo procedūra „Aviliu“ turi tokią pačią juridinę ir įrodomąją galią kaip dokumento popierinio varianto pateikimas darbuotojui susipažinti pasirašytinai.

56. Dokumentai neperduodami susipažinti asmenims, vizavusiems ir pasirašiusiems dokumento projektą.

57. Susipažinimo su perduotais susipažinti dokumentais kontrolę vykdo Inspekcijos darbuotojai, užregistravę dokumentą.

58. Jei vieno Inspekcijos administracijos padalinio parengtas dokumentas (išskyrus Inspekcijos viršininko įsakymus, Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkius ir kitus dokumentus, kuriems šis Reglamentas arba kiti teisės aktai numato specialią perdavimo susipažinti tvarką) yra susijęs su kito administracijos padalinio vykdomomis funkcijomis, išduotais administraciniais aktais, nagrinėjamais skundais, kuruojamomis teisminėmis bylomis ir pan., dokumentą parengęs Inspekcijos darbuotojas užtikrina, kad dokumentas būtų perduotas susipažinti administracijos padalinio (-ių), su kurio (-ių) kompetencija šis dokumentas yra susijęs, vadovui (-ams). Sprendimą, kam konkrečiai dokumentas turi būti perduotas susipažinti, priima Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų ir įrašų valdymo proceso apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1V-175, nurodyti asmenys.

59. Inspekcijoje organizuojamų darbo grupių, komisijų posėdžių, pasitarimų protokolai perduodami susipažinti visiems posėdyje ar pasitarime dalyvavusiems Inspekcijos darbuotojams ir kitiems darbo grupės vadovo, komisijos ar pasitarimo pirmininko nurodytiems asmenims, jei kitaip nenustato teisės aktai.

 

Viršininko įsakymai

 

60. Inspekcijos viršininkas pasirašo įsakymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų pavestų funkcijų atlikimo.

61. Inspekcijos viršininko įsakymai įforminami Inspekcijos viršininko įsakymo blanke. Viršininko įsakymai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir kitus teisėkūrą reglamentuojančius teisės aktus.

62. Inspekcijos viršininko įsakymo rengiamas ir vizuojamas tik vienas egzempliorius (originalas), kuris teikiamas jam pasirašyti.

63. Keičiant Inspekcijos viršininko įsakymą veiklos klausimais arba įsakymą turto valdymo klausimais, įsakymo projekto rengėjas taip pat turi parengti įsakymo projekto lyginamąjį variantą (išskyrus atvejus, kai įsakymas dėstomas nauja redakcija ir įsakymo projekto lyginamojo varianto rengti netikslinga) ir įsakymo aktualią redakciją, galiosiančią po įsakymo pakeitimo, kuriuos kartu su registruojamu įsakymu turi paskelbti „Avilyje“.

64. Inspekcijos viršininko įsakymus veiklos klausimais vizuoja:

64.1. įsakymo projektą rengęs asmuo ir jo tiesioginis vadovas – visus įsakymo projekto lapus (jei rengiamas popierinis dokumentas);

64.2. Inspekcijos skyriaus, kuris dalyvavo rengiant įsakymo projektą, vedėjas;

64.3. jeigu įsakymas susijęs su kito Inspekcijos administracijos padalinio veikla, – šio Inspekcijos administracijos padalinio vadovas arba jo paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas;

64.4. jei įsakymo projektą parengė ne teritorinio skyriaus darbuotojas – Teisės skyriaus vedėjas arba jo paskirtas kitas šio skyriaus darbuotojas – visus įsakymo projekto lapus (jei rengiamas popierinis dokumentas);

64.5. jei įsakymo projektą parengė teritorinio skyriaus darbuotojas – Teisės skyriaus darbuotojas pagal Inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-62 nustatytas kompetencijos sritis;

64.6. jei įsakymas susijęs su Inspekcijos asignavimų ir kitų lėšų panaudojimu, – Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

64.7. jei Inspekcijos viršininko įsakymas bus skelbiamas Teisės aktų registre, – Inspekcijos darbuotojas, atsakingas už dokumentų redagavimą;

64.8. Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis skyrių / skyriaus veiklos sritį, kuriame / kurioje dirba įsakymo projekto rengėjas.

65. Inspekcijos viršininko įsakymus turto valdymo klausimais vizuoja:

65.1. įsakymo projektą rengęs asmuo ir jo tiesioginis vadovas – visus įsakymo projekto lapus (jei rengiamas popierinis variantas);

65.2. Inspekcijos skyriaus, kuris dalyvavo rengiant įsakymo projektą, vedėjas;

65.3. jeigu įsakymas susijęs su kito Inspekcijos administracijos padalinio veikla, – šio Inspekcijos administracijos padalinio vadovas arba jo paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas;

65.4. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas – visus įsakymo projekto lapus (jei rengiamas popierinis variantas);

65.5. jeigu Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais turi būti atliktas įsakymo, priskiriamo norminiams teisės aktams, projekto antikorupcinis vertinimas – Teisės skyriaus vedėjas arba jo paskirtas kitas šio skyriaus darbuotojas – visus įsakymo projekto lapus (jei rengiamas popierinis dokumentas);

65.6. jei įsakymas susijęs su Inspekcijos asignavimų ir kitų lėšų panaudojimu, – Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

65.7. jei Inspekcijos viršininko įsakymas bus skelbiamas Teisės aktų registre, – Inspekcijos darbuotojas, atsakingas už dokumentų redagavimą;

65.8. Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis skyrių / skyriaus veiklos sritį, kuriame / kurioje dirba įsakymo projekto rengėjas.

66. Inspekcijos viršininkas gali nurodyti, kad prieš jam teikiant pasirašyti įsakymus veiklos klausimais ir turto valdymo klausimais, kurie nebus skelbiami Teisės aktų registre, juos turi vizuoti darbuotojas, atsakingas už dokumentų redagavimą.

67. Inspekcijos viršininko įsakymus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais vizuoja:

67.1. kai įsakymą rengia Personalo skyriaus darbuotojas – įsakymo projekto rengėjas, Personalo skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, viršininko pavaduotojas, kuruojantis administracijos padalinio veiklos sritį, kurioje dirba vizuojamame įsakyme nurodytas (-i) darbuotojas (-ai), ir viršininko pavaduotojas, kuruojantis Personalo skyriaus veiklą;

67.2. kai įsakymą rengia Inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojas, atsakingas už Inspekcijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio dalies dėl teritorinio skyriaus darbuotojų pildymą, – įsakymo projekto rengėjas, Inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas, Personalo skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, viršininko pavaduotojas, kuruojantis administracijos padalinio veiklos sritį, kurioje dirba vizuojamame įsakyme nurodytas (-i) darbuotojas (-ai), ir viršininko pavaduotojas, kuruojantis Personalo skyriaus veiklą.

68. Pasirašytas Inspekcijos viršininko įsakymas registruojamas „Avilyje“ jo pasirašymo dieną. Jo originalas saugomas Bendrųjų reikalų skyriuje, išskyrus įsakymus personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais, kurie saugomi Personalo skyriuje.

69. Inspekcijos viršininko įsakymą parengęs asmuo, perduodamas registruoti įsakymą (išskyrus įsakymą, kuriuo tik keičiamas (-i) arba pripažįstamas (-i) netekusiu (-iais) galios Inspekcijos viršininko įsakymas (-ai) ar pavedimas (-ai), „Avilyje“ įrašydamas pastabą nurodo save kaip už įsakymo stebėseną atsakingą asmenį. Inspekcijos viršininko įsakymą dėl Inspekcijos viršininko įsakymo ar pavedimo pakeitimo parengęs asmuo užtikrina, kad jis būtų nurodytas kaip už pakeisto įsakymo ar pavedimo stebėseną atsakingas asmuo prie pakeisto įsakymo ar pavedimo įrašant pastabą „Avilyje“, jei iki tol nebuvo paskirtas asmuo, atsakingas už pakeisto įsakymo ar pavedimo stebėseną.

70. Inspekcijos viršininko įsakymo stebėsena apima nuolatinį faktinių įsakymo reguliavimo padarinių vertinimą (reguliavimo sukeltų teigiamų ir neigiamų padarinių nustatymą, faktinių padarinių atitikties nustatant reguliavimą planuotiems tikslams ir padariniams identifikavimą, jeigu kilo neigiamų padarinių – būdų, kaip juos pašalinti, parinkimą ir pan.), taip pat reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo vertinimą, įsakymo atitikties kitiems teises aktams užtikrinimą. Atsižvelgdamas į stebėsenos rezultatus už įsakymo stebėseną atsakingas asmuo turi priimti sprendimus dėl reikalingumo keisti įsakymą ar jo atsisakyti.

71. Kai už Inspekcijos viršininko įsakymo stebėseną atsakingas asmuo atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas, arba dėl kitų priežasčių nebegali būti atsakingas už įsakymo stebėseną, jo tiesioginis vadovas paskiria kitą už įsakymo stebėseną atsakingą asmenį ir užtikrina, kad šis asmuo būtų nurodytas „Avilyje“ prie užregistruoto įsakymo įrašant pastabą.

72. Inspekcijos viršininko įsakymą užregistravęs Inspekcijos darbuotojas įsakymo užregistravimo arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną įsakymus perduoda Inspekcijos darbuotojams susipažinti „Aviliu“ arba pateikia susipažinti pasirašytinai. Inspekcijos viršininko įsakymai dėl darbuotojų priėmimo į pareigas perduodami susipažinti suinteresuotiems asmenims ne vėliau kaip minėtų darbuotojų priėmimo į pareigas dieną.

73. Įsakymai personalo klausimais perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) įsakyme ir jo (jų) tiesioginiam (-iams) vadovui (-ams). Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kuruojančio Personalo skyriaus veiklą, sprendimu įsakymai personalo klausimais gali būti perduodami susipažinti ir kitiems Inspekcijos darbuotojams.

74. Įsakymai dėl Inspekcijos viršininko pavaduotojo atostogų perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) įsakyme, visų Inspekcijos administracijos padalinių (skyrių, poskyrių) vadovams ir Inspekcijos viršininko pavaduotojui, nevizavusiam įsakymo projekto.

75. Įsakymai dėl Inspekcijos viršininkui tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos skyriaus vedėjų atostogų perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) įsakyme, visiems skyriaus, kuriame šis (-ie) darbuotojas (-ai) dirba, darbuotojams, kitų Inspekcijos skyrių vedėjams ir Inspekcijos viršininko pavaduotojui, nevizavusiam įsakymo projekto.

76. Įsakymai dėl kitų Inspekcijos viršininkui tiesiogiai pavaldžių Inspekcijos darbuotojų atostogų perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) įsakyme, jo (jų) tiesioginiam (-iams) vadovui (-ams) (išskyrus Inspekcijos viršininką), kitų Inspekcijos skyrių vedėjams ir Inspekcijos viršininko pavaduotojui, nevizavusiam įsakymo projekto.

77. Inspekcijos viršininko įsakymai komandiruočių klausimais perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) įsakyme, jo (jų) tiesioginiam (-iams) vadovui (-ams) (išskyrus Inspekcijos viršininką) ir Inspekcijos viršininko pavaduotojui, nevizavusiam įsakymo projekto.

78. Dėl kitų Inspekcijos viršininko įsakymų perdavimo susipažinti konkretiems Inspekcijos darbuotojams sprendimą priima Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų ir įrašų valdymo proceso apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1V-175, nurodyti asmenys.

79. Jei Inspekcijos darbuotojas, kuriam perduotas susipažinti Inspekcijos viršininko įsakymas, per 10 darbo dienų (neįskaitant darbuotojo, kuriam perduotas susipažinti įsakymas, atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės ar kito dokumentais pagrįsto laiko, kai šio darbuotojo nėra darbe) „Avilyje“ nepažymi, kad susipažino su jam perduotu susipažinti įsakymu, laikoma, kad jis yra susipažinęs su šiuo įsakymu. Tai neatleidžia darbuotojo nuo pareigos pažymėti „Avilyje“, kad jis susipažino su įsakymu.

80. Inspekcijos viršininko įsakymai skelbiami ir įsigalioja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

81. Inspekcijos viršininko įsakymų vykdymą kontroliuoja Inspekcijos viršininko pavaduotojai pagal kuravimo sritis, jei įsakyme nėra nurodytas kitas už įsakymo vykdymo kontrolę atsakingas asmuo.

 

Viršininko pavaduotojų potvarkiai

 

82. Inspekcijos viršininko pavaduotojai priima ir pasirašo šiuos potvarkius:

82.1. pavaduotojas, kuruojantis Personalo skyriaus veiklą:

82.1.1. potvarkius dėl šio Reglamento 175 punkte nurodytų darbuotojų tarnybinių komandiruočių;

82.1.2. potvarkius dėl Inspekcijos darbuotojų (išskyrus tiesiogiai pavaldžius Inspekcijos viršininkui) atostogų;

82.1.3. potvarkius dėl Inspekcijos darbuotojų adaptacijos proceso trukmės ir kuratoriaus paskyrimo;

82.1.4. potvarkius, kuriais teisės aktų nustatytais atvejais panaikinami šio viršininko pavaduotojo kuruojamoje srityje surašyti Inspekcijos dokumentai (išskyrus šio Inspekcijos viršininko pavaduotojo pasirašytus neteisėtus dokumentus ir Inspekcijos viršininko pasirašytus dokumentus);

82.1.5. potvarkius, kuriais teisės aktų nustatytais atvejais pakeičiami šio viršininko pavaduotojo kuruojamoje srityje surašyti Inspekcijos dokumentai (išskyrus Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjų potvarkius ir Inspekcijos viršininko pasirašytus dokumentus);

82.1.6. kitus potvarkius, nurodytus Inspekcijos viršininko įsakymuose;

82.2. pavaduotojas, kuruojantis Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros skyriaus ir Statybos valstybinės priežiūros skyriaus veiklą:

82.2.1. potvarkius, kuriais panaikinami apskrities viršininko administracijos, Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo ar teritorinio skyriaus vedėjo privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius, kai pagal pasikeitusius teisės aktus statyba nelaikoma savavališka;

82.2.2. potvarkius, kuriais tvirtinami detalieji planai, kurių savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės tarybos pavedimu per nustatytą terminą nepatvirtino (pagal teisės aktus, galiojusius iki 2013-12-31);

              82.2.3. potvarkius, kuriais teisės aktų nustatytais atvejais panaikinami šio viršininko pavaduotojo kuruojamoje srityje surašyti Inspekcijos dokumentai (išskyrus šio Inspekcijos viršininko pavaduotojo pasirašytus neteisėtus dokumentus ir Inspekcijos viršininko pasirašytus dokumentus);

82.2.4. potvarkius, kuriais teisės aktų nustatytais atvejais pakeičiami šio viršininko pavaduotojo kuruojamoje srityje surašyti Inspekcijos dokumentai (išskyrus Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjų potvarkius ir Inspekcijos viršininko pasirašytus dokumentus);

85.5.5. kitus potvarkius, nurodytus Inspekcijos viršininko įsakymuose.

83. Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkiai įforminami Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkio blanke. Viršininko pavaduotojo potvarkiai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir kitus teisėkūrą reglamentuojančius teisės aktus.

84. Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkio rengiamas ir vizuojamas tik vienas egzempliorius (originalas), kuris teikiamas jam pasirašyti.

85. Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkiai vizuojami šia tvarka:

85.1. potvarkius dėl Inspekcijos darbuotojų, dirbančių ne Inspekcijos teritoriniuose skyriuose, tarnybinių komandiruočių ir atostogų vizuoja potvarkio projekto rengėjas, Personalo skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, viršininko pavaduotojas, kuruojantis administracijos padalinio veiklos sritį, kurioje dirba vizuojamame potvarkyje nurodytas (-i) darbuotojas (-ai), (jei šis viršininko pavaduotojas nepasirašo potvarkio);

85.2. potvarkius dėl Inspekcijos darbuotojų, dirbančių Inspekcijos teritoriniuose skyriuose, tarnybinių komandiruočių ir atostogų vizuoja potvarkio projekto rengėjas, Inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas, Personalo skyriaus vedėjas, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas, viršininko pavaduotojas, kuruojantis teritorinio skyriaus veiklos sritį, kurioje dirba vizuojamame potvarkyje nurodytas (-i) darbuotojas (-ai), (jei šis viršininko pavaduotojas nepasirašo potvarkio).

85.3. potvarkius dėl Inspekcijos darbuotojų adaptacijos proceso trukmės ir kuratoriaus paskyrimo vizuoja potvarkio projekto rengėjas, Personalo skyriaus vedėjas, viršininko pavaduotojas, kuruojantis administracijos padalinio veiklos sritį, kurioje dirba vizuojamame potvarkyje nurodytas (-i) darbuotojas (-ai), (jei šis viršininko pavaduotojas nepasirašo potvarkio);

85.4. kitus Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkius vizuoja:

85.4.1. potvarkio projektą rengęs asmuo ir jo tiesioginis vadovas;

85.4.2. Inspekcijos skyriaus, kuris dalyvavo rengiant potvarkio projektą, vedėjas;

85.4.3. jeigu potvarkis susijęs su kito Inspekcijos administracijos padalinio veikla, – šio Inspekcijos administracijos padalinio vadovas arba jo paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas;

85.4.4. jei potvarkio projektą parengė ne teritorinio skyriaus darbuotojas – Teisės skyriaus vedėjas arba jo paskirtas kitas šio skyriaus darbuotojas;

85.4.5. jei potvarkio projektą parengė teritorinio skyriaus darbuotojas – Teisės skyriaus darbuotojas pagal Inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-62 nustatytas kompetencijos sritis.

86. Pasirašytas Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkis registruojamas „Avilyje“ jo pasirašymo dieną.

87. Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkį parengęs asmuo, perduodamas registruoti potvarkį (išskyrus potvarkį, kuriuo tik keičiamas (-i) arba pripažįstamas (-i) netekusiu (-iais) galios Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkis (-iai) ar pavedimas (-ai), „Avilyje“ įrašydamas pastabą nurodo save kaip už potvarkio stebėseną atsakingą asmenį. Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkį dėl Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkio ar pavedimo pakeitimo parengęs asmuo užtikrina, kad jis būtų nurodytas kaip už pakeisto potvarkio ar pavedimo stebėseną atsakingas asmuo prie pakeisto potvarkio įrašant pastabą „Avilyje“, jei iki tol nebuvo paskirtas asmuo, atsakingas už pakeisto potvarkio ar pavedimo stebėseną.

88. Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkio stebėsena apima nuolatinį faktinių potvarkio reguliavimo padarinių vertinimą (reguliavimo sukeltų teigiamų ir neigiamų padarinių nustatymą, faktinių padarinių atitikties nustatant reguliavimą planuotiems tikslams ir padariniams identifikavimą, jeigu kilo neigiamų padarinių – būdų, kaip juos pašalinti, parinkimą ir pan.), taip pat reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo vertinimą, potvarkio atitikties kitiems teises aktams užtikrinimą. Atsižvelgdamas į stebėsenos rezultatus už potvarkio stebėseną atsakingas asmuo turi priimti sprendimus dėl reikalingumo keisti potvarkį ar jo atsisakyti.

89. Kai už Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkio stebėseną atsakingas asmuo atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas, arba dėl kitų priežasčių nebegali būti atsakingas už potvarkio stebėseną, jo tiesioginis vadovas paskiria kitą už potvarkio stebėseną atsakingą asmenį ir užtikrina, kad šis asmuo būtų nurodytas „Avilyje“ prie užregistruoto potvarkio įrašant pastabą.

90. Potvarkiai dėl Inspekcijos skyriaus vedėjo atostogų perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) potvarkyje, visiems skyriaus, kuriame šis (-ie) darbuotojas (-ai) dirba, darbuotojams ir kitų Inspekcijos skyrių vedėjams.

91. Potvarkiai dėl Inspekcijos poskyrio vedėjo atostogų perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) potvarkyje, ir visiems skyriaus, kuriame šis (-ie) darbuotojas (-ai) dirba, darbuotojams. Potvarkiai dėl Inspekcijos teritorinio padalinio Teisės ir bendrųjų reikalų poskyrio vedėjo atostogų taip pat perduodami susipažinti Teisės skyriaus vedėjui.

92. Potvarkiai dėl kitų Inspekcijos darbuotojų atostogų perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) įsakyme, ir jo (jų) tiesioginiam (-iams) vadovui (-ams).

93. Potvarkiai komandiruočių klausimais perduodami susipažinti darbuotojui (-ams), kuris (-ie) nurodytas (-i) potvarkyje, ir jo (jų) tiesioginiam (-iams) vadovui (-ams).

94. Dėl kitų Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkių perdavimo susipažinti konkretiems Inspekcijos darbuotojams sprendimą priima Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų ir įrašų valdymo proceso apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1V-175, nurodyti asmenys.

95. Jei Inspekcijos darbuotojas, kuriam perduotas susipažinti Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkis, per 10 darbo dienų (neįskaitant darbuotojo, kuriam perduotas susipažinti potvarkis, atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės ar kito dokumentais pagrįsto laiko, kai šio darbuotojo nėra darbe) „Avilyje“ nepažymi, kad susipažino su jam perduotu susipažinti potvarkiu, laikoma, kad jis yra susipažinęs su šiuo potvarkiu. Tai neatleidžia darbuotojo nuo pareigos pažymėti „Avilyje“, kad jis susipažino su potvarkiu.

96. Inspekcijos viršininko pavaduotojų potvarkių vykdymą kontroliuoja už potvarkio vykdymą atsakingo (-ų) Inspekcijos darbuotojo (-ų) tiesioginiai vadovai, jei potvarkyje nėra nurodytas kitas už potvarkio vykdymo kontrolę atsakingas asmuo.

 

Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjų potvarkiai

 

97. Inspekcijos teritorinių skyrių vadovai priima ir pasirašo šiuos potvarkius:

97.1. dėl statybos užbaigimo komisijų sudarymo;

97.2. dėl statybos užbaigimo aktų galiojimo ar deklaracijų apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo panaikinimo Statybos įstatymo 24 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodytu atveju (statytojo prašymu, išskyrus atvejus, kai Nekilnojamojo turto registre nuosavybė yra įregistruota ne tik statytojo vardu);

97.3. savo teritorinio skyriaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros specialistų veiklos sričių ir teritorijų paskirstymo;

97.4. savo teritoriniame skyriuje organizacinių – tvarkymo ir / ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymo;

97.5. savo teritorinio skyriaus darbuotojų (išskyrus teritorinio skyriaus vedėją) pavadavimo;

97.6. kitus potvarkius, nurodytus Inspekcijos viršininko įsakymuose.

98. Teritorinio padalinio vedėjo potvarkiai įforminami teritorinio skyriaus vedėjo potvarkio blanke. Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkiai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir kitus teisėkūrą reglamentuojančius teisės aktus.

99. Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkio rengiamas ir vizuojamas tik vienas egzempliorius (originalas), kuris teikiamas jam pasirašyti.

100. Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkius vizuoja potvarkio projektą rengęs asmuo ir jo tiesioginis vadovas. Teritorinio skyriaus vedėjas potvarkiu turi teisę nustatyti kitą teritorinio skyriaus vedėjo potvarkių vizavimo tvarką.

101. Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjų pasirašyti potvarkiai registruojami „Avilyje“ ir saugomi teritoriniame padalinyje.

102. Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkį parengęs asmuo, perduodamas registruoti potvarkį (išskyrus potvarkį, kuriuo tik keičiamas (-i) arba pripažįstamas (-i) netekusiu (-iais) galios Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkis (-iai), „Avilyje“ įrašydamas pastabą nurodo save kaip už potvarkio stebėseną atsakingą asmenį. Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkį dėl Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkio pakeitimo parengęs asmuo užtikrina, kad jis būtų nurodytas kaip už pakeisto potvarkio stebėseną atsakingas asmuo prie pakeisto potvarkio įrašant pastabą „Avilyje“, jei iki tol nebuvo paskirtas asmuo, atsakingas už pakeisto potvarkio stebėseną.

103. Teritorinio skyriaus vedėjo potvarkio stebėsena apima nuolatinį faktinių potvarkio reguliavimo padarinių vertinimą (reguliavimo sukeltų teigiamų ir neigiamų padarinių nustatymą, faktinių padarinių atitikties nustatant reguliavimą planuotiems tikslams ir padariniams identifikavimą, jeigu kilo neigiamų padarinių – būdų, kaip juos pašalinti, parinkimą ir pan.), taip pat reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo vertinimą, potvarkio atitikties kitiems teises aktams užtikrinimą. Atsižvelgdamas į stebėsenos rezultatus už potvarkio stebėseną atsakingas asmuo turi priimti sprendimus dėl reikalingumo keisti potvarkį ar jo atsisakyti.

104. Kai už teritorinio skyriaus vedėjo potvarkio stebėseną atsakingas asmuo atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas, arba dėl kitų priežasčių nebegali būti atsakingas už potvarkio stebėseną, jo tiesioginis vadovas paskiria kitą už potvarkio stebėseną atsakingą asmenį ir užtikrina, kad šis asmuo būtų nurodytas „Avilyje“ prie užregistruoto potvarkio įrašant pastabą.

105. Dėl teritorinio skyriaus vedėjo potvarkių perdavimo susipažinti konkretiems Inspekcijos darbuotojams sprendimą priima Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų ir įrašų valdymo proceso apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1V-175, nurodyti asmenys.

106. Jei Inspekcijos darbuotojas, kuriam perduotas susipažinti teritorinio skyriaus vedėjo potvarkis, per 10 darbo dienų (neįskaitant darbuotojo, kuriam perduotas susipažinti potvarkis, atostogų, ligos, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės ar kito dokumentais pagrįsto laiko, kai šio darbuotojo nėra darbe) „Avilyje“ nepažymi, kad susipažino su jam perduotu susipažinti potvarkiu, laikoma, kad jis yra susipažinęs su šiuo potvarkiu. Tai neatleidžia darbuotojo nuo pareigos pažymėti „Avilyje“, kad jis susipažino su potvarkiu.

107. Teritorinių skyrių vedėjų potvarkių vykdymą kontroliuoja už potvarkio vykdymą atsakingo (-ų) Inspekcijos darbuotojo (-ų) tiesioginiai vadovai, jei potvarkyje nėra nurodytas kitas už potvarkio vykdymo kontrolę atsakingas asmuo.

 

III. PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

Įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų įgyvendinimo kontrolė

 

108. Inspekcijos viršininkas kontroliuoja, kaip Inspekcijoje įgyvendinami įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ar kiti teisės aktai, per viršininko pavaduotojus pagal nustatytas kuravimo sritis. Inspekcijos viršininkas tiesiogiai kontroliuoja, kaip Inspekcijoje įgyvendinami įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ar kiti teisės aktai, Inspekcijos administracijos padalinių ir darbuotojų, kurie yra tiesiogiai pavaldūs Inspekcijos viršininkui, veiklos srityje.

109. Viršininko pavaduotojai pagal Inspekcijos viršininko nustatytas kuravimo sritis atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai

 

110. Inspekcijos viršininkas užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko (ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kanclerio) pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą organizuoja ir kontroliuoja viršininko pavaduotojai pagal nustatytas kuravimo sritis.

111. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedimai ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kanclerio pavedimai (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą) turi būti įvykdomi per 10 darbo dienų nuo jų gavimo Inspekcijoje, jeigu nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų gavimo, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

112. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko ar Ministro Pirmininko pavedimu – Ministro Pirmininko kanclerio pavedime, įformintame rezoliucija, pirmąja vykdančiąja institucija nurodyta Inspekcija arba pavedime suformuluotas nurodymas turi būti įvykdytas pagal Inspekcijos kompetenciją, pavedimo vykdymą organizuoja ir reikiamą medžiagą rengia Inspekcijos administracijos padalinys (darbuotojas), kuriam pavedimas paskirtas nagrinėti. Jei pavedimą vykdyti pavesta keliems Inspekcijos administracijos padaliniams, pavedimo vykdymą organizuoja ir reikiamą medžiagą rengia pirmas rezoliucijoje nurodytas Inspekcijos administracijos padalinys. Likusieji yra vienodai atsakingi už pavedimo įvykdymą nustatytu laiku ir pirmo vykdytojo reikalavimu turi pateikti visą reikiamą medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pavedimo gavimo padalinyje dienos.

113. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko pavedime ar Ministro Pirmininko pavedimu – Ministro Pirmininko kanclerio pavedime, įformintame rezoliucija, Inspekcija nurodyta ne pirmąja vykdančiąja institucija (išskyrus atvejus, kai pavedime suformuluotas nurodymas turi būti įvykdytas pagal Inspekcijos kompetenciją), Inspekcijos administracijos padalinys (darbuotojas), kuriam pavedimas paskirtas nagrinėti, per 5 darbo dienas turi parengti medžiagą ar atitinkamus pasiūlymus institucijai, kuri pavedime nurodyta pirmąja.

 

Aplinkos ministro, viceministrų ir Aplinkos ministerijos kanclerio pavedimai

 

114. Pavedimai gali būti duodami ministro įsakymais, rezoliucijomis, viceministrų rezoliucijomis, Aplinkos ministerijos kanclerio potvarkiais, rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma (toliau – Aplinkos ministerijos pavedimai).

115. Aplinkos ministerijos pavedimas pateikiamas per Inspekcijos viršininką arba Inspekcijos viršininko pavaduotojus. Jei pavedimą vykdo keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis rezoliucijoje nurodytas vykdytojas. Kiti rezoliucijoje nurodyti vykdytojai irgi atsako už pavedimo vykdymą ir privalo, pirmajam nurodytam vykdytojui pareikalavus, pateikti visą reikiamą pavedimui įvykdyti medžiagą, dokumentus ir pasiūlymus.

116. Aplinkos ministerijos pavedimas (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą teisės akto projektą) turi būti įvykdytas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo gavimo Inspekcijoje, jeigu pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo teisės akto projektą turi būti įvykdyti ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo jų gavimo Inspekcijoje, jeigu pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

 

 

Inspekcijos viršininko, viršininko pavaduotojų ir teritorinių skyrių vedėjų pavedimai

 

117. Pavedimai gali būti duodami Inspekcijoje vykusių pasitarimų protokolais, Inspekcijos viršininko įsakymais, pavedimais, rezoliucijomis, viršininko pavaduotojų potvarkiais, pavedimais, rezoliucijomis, Inspekcijos skyrių (išskyrus teritorinius skyrius) vedėjų rezoliucijomis, Inspekcijos teritorinių skyrių vedėjų potvarkiais, rezoliucijomis, Inspekcijos poskyrių vedėjų rezoliucijomis, kitokia rašytine ar žodine forma.

118. Inspekcijos viršininko ir Inspekcijos viršininko pavaduotojų pavedimai registruojami „Avilyje“.

119. Pavedimus turi teisę duoti:

119.1. viršininkas – viršininko pavaduotojams, Inspekcijos administracijos padalinių vadovams, kitiems Inspekcijos darbuotojams;

119.2. viršininko pavaduotojai – Inspekcijos administracijos padalinių vadovams, kitiems Inspekcijos darbuotojams pagal nustatytas kuravimo sritis (viršininko pavaduotojas, kuruojantis Personalo skyrių, taip pat turi teisę duoti pavedimus dėl dalyvavimo mokymuose Inspekcijos darbuotojams, išskyrus tiesiogiai pavaldžius Inspekcijos viršininkui);

119.3. skyrių vedėjai – jų vadovaujamuose skyriuose dirbantiems darbuotojams;

119.4. poskyrių vedėjai – jų vadovaujamuose poskyriuose dirbantiems darbuotojams.

120. Inspekcijos viršininko ar Inspekcijos viršininko pavaduotojo pavedimą parengęs asmuo, perduodamas registruoti pavedimą, „Avilyje“ įrašydamas pastabą nurodo save kaip už pavedimo stebėseną atsakingą asmenį.

121. Inspekcijos viršininko ar Inspekcijos viršininko pavaduotojo pavedimo stebėsena apima nuolatinį faktinių pavedimo reguliavimo padarinių vertinimą (reguliavimo sukeltų teigiamų ir neigiamų padarinių nustatymą, faktinių padarinių atitikties nustatant reguliavimą planuotiems tikslams ir padariniams identifikavimą, jeigu kilo neigiamų padarinių – būdų, kaip juos pašalinti, parinkimą ir pan.), taip pat reguliavimo reikalingumo, pakankamumo ir efektyvumo vertinimą, pavedimo atitikties kitiems teises aktams užtikrinimą. Atsižvelgdamas į stebėsenos rezultatus už pavedimo stebėseną atsakingas asmuo turi priimti sprendimus dėl reikalingumo keisti pavedimą ar jo atsisakyti.

122. Kai už Inspekcijos viršininko ar Inspekcijos viršininko pavaduotojo pavedimo stebėseną atsakingas asmuo atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas, arba dėl kitų priežasčių nebegali būti atsakingas už pavedimo stebėseną, jo tiesioginis vadovas paskiria kitą už pavedimo stebėseną atsakingą asmenį ir užtikrina, kad šis asmuo būtų nurodytas „Avilyje“ prie užregistruoto pavedimo įrašant pastabą.

123. Rašytinį pavedimą, įformintą Inspekcijoje vykusio pasitarimo protokolu, Inspekcijos viršininko įsakymu, pavedimu, viršininko pavaduotojo potvarkiu, pavedimu ar Inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjo potvarkiu, užregistravęs Inspekcijos darbuotojas dokumento užregistravimo „Avilyje“ dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda jį rezoliucijai (-oms) rašyti dokumente nurodyto (-ų) už pavedimo vykdymą atsakingo (-ų) darbuotojo (-ų) tiesioginiam (-iams) vadovui (-ams) arba dokumente nurodyto (-ų) už pavedimo vykdymą atsakingo administracijos padalinio (-ių) vadovui (-ams), jei dokumente nėra nurodytas konkretus atsakingas vykdytojas.

Pavedimų vykdymo kontrolė

124. Už pavedimų vykdymą atsakingi Inspekcijos darbuotojai atsako už tai, kad deramai ir laiku būtų įvykdomi jiems paskirti pavedimai.

125. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko, Aplinkos ministerijos pavedimų, Inspekcijos viršininko pavedimų vykdymą kontroliuoja Inspekcijos viršininko pavaduotojai pagal jiems nustatytas kuravimo sritis. Inspekcijos viršininko pavaduotojai pagal kuravimo sritį kiekvieno Reglamento 28 punkte nurodyto pasitarimo metu teikia Inspekcijos viršininkui ataskaitas apie pavedimų vykdymą.

126. Kitų pavedimų vykdymą kontroliuoja už pavedimo vykdymą atsakingo Inspekcijos darbuotojo tiesioginis vadovas, jei pavedime nėra nurodytas kitas už pavedimo vykdymo kontrolę atsakingas asmuo.

127. Jei įvykdyti pavedimo per nustatytą terminą negalima dėl objektyvių priežasčių, apie tai nedelsiant turi būti informuotas pavedimą davęs asmuo.

128. Norėdamas pratęsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko (ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kanclerio) pavedimo vykdymo terminą, už pavedimo vykdymą atsakingo Inspekcijos skyriaus vedėjas ar už pavedimo vykdymą atsakingas Inspekcijos darbuotojas, nedirbantis skyriuje, užtikrina, kad Inspekcijos viršininkui būtų pateiktas pasirašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai adresuotas raštas (suderintas su viršininko pavaduotoju pagal nustatytą kuravimo sritį), kuriame būtų išdėstyti motyvai dėl pavedimo termino pratęsimo. Raštai su prašymu pratęsti Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko (ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kanclerio) pavedimo įvykdymo terminą turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos.

129. Norėdamas pratęsti Aplinkos ministerijos pavedimo vykdymo terminą, už pavedimo vykdymą atsakingo Inspekcijos skyriaus vedėjas ar už pavedimo vykdymą atsakingas Inspekcijos darbuotojas, nedirbantis skyriuje, užtikrina, kad Inspekcijos viršininkui būtų pateiktas pasirašyti aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytą veiklos sritį ar Aplinkos ministerijos kancleriui adresuotas raštas (suderintas su viršininko pavaduotoju pagal nustatytą kuravimo sritį), kuriame būtų išdėstyti motyvai dėl pavedimo termino pratęsimo. Raštai su prašymu pratęsti Aplinkos ministerijos pavedimo įvykdymo terminą turi būti pateikiami ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos; jei prašoma pratęsti Aplinkos ministerijos pavedimo, kurį Aplinkos ministerijai pavedė vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ministras Pirmininkas (ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kancleris) įvykdymo terminą, – ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos.

130. Norėdamas pratęsti pavedimo, įforminto Inspekcijos viršininko ar viršininko pavaduotojo pasirašytu pasitarimo protokolu, Inspekcijos viršininko įsakymu, pavedimu, viršininko pavaduotojo potvarkiu, pavedimu, vykdymo terminą, už pavedimo vykdymą atsakingo Inspekcijos skyriaus vedėjas ar už pavedimo vykdymą atsakingas Inspekcijos darbuotojas, nedirbantis skyriuje, pateikia asmeniui, davusiam pavedimą, tarnybinį pranešimą, išdėstydamas motyvus dėl pavedimo termino pratęsimo. Jei skyriaus vedėjo tarnybinis pranešimas teikiamas viršininkui, toks pranešimas turi būti pavizuotas Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kuruojančio Inspekcijos skyriaus veiklos sritį, kurioje duotas pavedimas, veiklą. Pavedimo terminas pratęsiamas pavedimą davusio asmens rezoliucija ant tarnybinio pranešimo.

131. Norėdamas pratęsti Inspekcijos skyriaus vedėjo pavedimo, įforminto Inspekcijos skyriaus vedėjo pasirašytu pasitarimo protokolu ar Inspekcijos teritorinio skyriaus potvarkiu, vykdymo terminą, darbuotojas, atsakingas už pavedimo vykdymą, pateikia skyriaus vedėjui tarnybinį pranešimą, išdėstydamas motyvus dėl pavedimo termino pratęsimo. Toks tarnybinis pranešimas turi būti vizuotas darbuotojo, atsakingo už pavedimo vykdymą, tiesioginio vadovo. Pavedimo terminas pratęsiamas pavedimą davusio asmens rezoliucija ant tarnybinio pranešimo.

132. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės.

 

 

IV. TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 

Teisės aktų projektų rengimas ir teikimas derinti

 

133. Inspekcija rengia teisės aktų projektus pagal kompetenciją įgyvendindama įstatymuose, kituose Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose jai suteiktus įgaliojimus arba Aplinkos ministerijos pavedimu.

134. Inspekcijos viršininko, Inspekcijos viršininko pavaduotojų pavedimu teisės aktų projektus rengia Inspekcijos administracijos padaliniai.

135. Teisės aktų projektų rengimą kontroliuoja Inspekcijos viršininko pavaduotojai pagal nustatytas kuravimo sritis.

136. Inspekcijos viršininkas, jo paskirti darbuotojai gali dalyvauti Aplinkos ministerijos ir kitų institucijų sudaromų darbo grupių teisės aktų projektams parengti darbe.

137. Inspekcijos rengiami pasiūlymai dėl teisės aktų projektų turi atitikti Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298, Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, ir kitus teisėkūrą reglamentuojančius teisės aktus.

138. Rengiant teisės aktų pakeitimus, galiojantys teisės aktai turi būti įvertinti sistemiškai, t. y. įvertinta teisės akto atitiktis galiojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams, ištaisytos teisės akte įtvirtintos teisinio reguliavimo spragos, išspręstos teisės akto taikymo praktikoje kylančios problemos. Rengiant teisės aktų projektus, nustatančius arba keičiančius ūkio subjektų veiklos priežiūros teisinį reguliavimą, projekte nustatoma, kad toks reguliavimas įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, o teisės aktai, nustatantys tokį teisinį reguliavimą, paskelbiami ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki jų įsigaliojimo. Ši nuostata netaikoma, kai nustatomas naujas arba keičiamas ūkio subjektų veiklos priežiūros teisinis reguliavimas pagal Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimus, kitais įstatymų nustatytais atvejais arba įtvirtina ūkio subjektams palankesnį reguliavimą.

139. Inspekcijos rengiamų norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243.

140. Teisės aktų projekto antikorupcinį vertinimą atlieka Teisės skyriaus vedėjas ar kitas šio skyriaus darbuotojas, vizuojantis teisės akto projektą. Teisės akto projekto vertintojui negali būti pavedama atlikti jo rengto teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo.

141. Parengti pasiūlymai dėl norminių teisės aktų projektų suinteresuotoms institucijoms teikiami derinti ir derinami Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, nustatyta tvarka.

142. Inspekcijos norminių teisės aktų rengimo tvarka detalizuota Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos norminių teisės aktų rengimo proceso apraše, patvirtintame Inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1V-173.

143. Kitos su teisės aktų projektų rengimu susijusios procedūros nustatytos Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente ir kituose teisės aktuose ir yra privalomos rengiant teisės aktų projektus.

 

Kitų institucijų pateiktų teisės aktų projektų derinimas

 

144. Inspekcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia išvadas ar pastabas ir pasiūlymus dėl jai pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ar įstaigų parengtų teisės aktų projektų ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų gavimo Inspekcijoje dienos, o kai pateikiami didelės apimties ir / ar sudėtingi projektai, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų gavimo Inspekcijoje dienos.

145. Didelės apimties projektas yra toks, kurį sudaro 10 ir daugiau puslapių. Sudėtingas projektas yra toks, kuriame siūlomas teisinis reguliavimas yra susijęs su žmogaus teisėmis ir laisvėmis, teisės normų kodifikavimu arba įvairių rūšių visuomeninių santykių reguliavimu.

146. Pateiktus Inspekcijai vizuoti kitų valstybės institucijų ar įstaigų teisės aktų projektus (ir priedus) Inspekcijos viršininkas vizuoja tik po to, kai juos patikrina ir vizuoja dėl šių teisės aktų projektų rengę išvadas Inspekcijos administracijos padaliniai. Jeigu dėl pateikto teisės akto projekto turima pastabų ir pasiūlymų, jo derinimo faktas patvirtinamas atskiru raštu, kuriame nurodomos pastabos ir pasiūlymai dėl teikiamo teisės akto projekto. Šį raštą pasirašo Inspekcijos viršininkas.

147. Kitos teisės aktų projektų derinimo procedūros nustatytos Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamente ir kituose teisės aktuose ir yra privalomos derinant teisės aktų projektus.

 

V. SUTARČIŲ RENGIMAS IR SUDARYMAS

 

148. Sutarčių, sudaromų įgyvendinant Inspekcijos ūkinę ir finansinę veiklą, įskaitant sutarčių, sudaromų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atlikus viešųjų pirkimų procedūras, projektus rengia Bendrųjų reikalų skyrius, išskyrus sutarčių, susijusių su Europos Sąjungos fondų parama, projektus. Sutarčių, susijusių su Europos Sąjungos fondų parama, projektus rengia įgaliotas Inspekcijos administracijos padalinys.

149. Taikos sutarčių projektus rengia Inspekcijos Teisės skyriaus darbuotojai arba Inspekcijos teritorinio skyriaus teisininkas.

150. Kitų sutarčių projektus rengia įgaliotas Inspekcijos administracijos padalinys.

151. Sutarčių turinys ir forma turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso sutartims nustatytus reikalavimus ir kitų teisės aktų reikalavimus, jei atskiroms sutartims taikomi specialūs reikalavimai.

152. Sutarčių projektai derinami su Inspekcijos administracijos padaliniais, su kurių kompetencija jie yra susiję.

153. Sutartis (išskyrus taikos sutartis, kurioms šis Reglamentas numato specialią vizavimo tvarką, ir kitas sutartis, kurioms kiti teisės aktai numato specialią vizavimo tvarką) privalo vizuoti:

153.1. sutarties projekto rengėjas – visų sutarties egzempliorių visus lapus;

153.2. sutarties projekto rengėjo tiesioginis vadovas;

153.3. jeigu sutartis susijusi su kito Inspekcijos administracijos padalinio veikla, – šio Inspekcijos administracijos padalinio vadovas arba jo paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas;

153.4. jei sutartis pasirašoma įgyvendinant Inspekcijos ūkinę ir finansinę veiklą, įskaitant sutartis, sudaromas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atlikus viešųjų pirkimų procedūras – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas (kai sutartis sudaroma pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atlikus viešųjų pirkimų procedūras, sutartį taip pat privalo vizuoti pirkimą atlikęs viešųjų pirkimo organizatorius ar pirkimą atlikusios viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas);

153.5. Teisės skyriaus vedėjas arba jo paskirtas kitas šio skyriaus darbuotojas, išskyrus, kai sutartis pasirašoma įgyvendinant Inspekcijos ūkinę ir finansinę veiklą, įskaitant sutartis, sudaromas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atlikus viešųjų pirkimų procedūras;

153.6. jei sutartis susijusi su Inspekcijos asignavimų ir kitų lėšų panaudojimu, – Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas;

153.7. Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis Inspekcijos skyriaus veiklos sritį, kurioje dirba sutartį rengęs darbuotojas; jei sutarties projektą rengė keli Inspekcijos darbuotojai, kurių veiklos sritis kuruoja skirtingi viršininko pavaduotojai, sutartį vizuoja kiekvienas iš pavaduotojų.

154. Taikos sutartis vizuoja:

154.1. kai taikos sutarties projektas parengtas ne teritorinio skyriaus kuruojamoje byloje:

154.1.1. teisminėje byloje atstovaujantis teisininkas;

154.1.2. jo tiesioginis vadovas;

154.1.3. Teisės skyriaus vedėjas;

154.1.4. jeigu sutartis susijusi su kito Inspekcijos administracijos padalinio veikla, – šio Inspekcijos administracijos padalinio vadovas arba jo paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas;

154.2. kai taikos sutarties projektas parengtas teritorinio skyriaus kuruojamoje byloje:

154.2.1. teisminėje byloje atstovaujantis teisininkas;

154.2.2. jo tiesioginis vadovas, jei jis nėra teritorinio skyriaus vedėjas;

154.2.3. Teisės skyriaus vedėjas.

155. Visas sutartis pasirašo Inspekcijos viršininkas, jeigu atskirame įsakyme nenustatyta kitaip.

156. Darbų, paslaugų, prekių ar daiktų perdavimo ir priėmimo aktus, sudarytus pagal sutartis (taip pat ir žodines), sąskaitas faktūras, išrašytas pagal sutartis (taip pat ir žodines), pasirašo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, pateiktas prekes ar daiktus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos turto (ilgalaikio materialaus, trumpalaikio materialaus, nematerialaus, atsargų) priėmimo, nurašymo ir nurašyto turto likvidavimo ir naikinimo taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 1V-210, ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-115, nustatyta tvarka tiesiogiai priimantis (perduodantis) darbuotojas. Šiuos dokumentus privalo vizuoti (kiekvieną lapą) už sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys, o sąskaitas faktūras – ir Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojas. Už sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys nevizuoja panaudos davėjų pagal patalpų panaudos sutartis išrašytų sąskaitų faktūrų už Inspekcijai suteiktas komunalines paslaugas ir kitas paslaugas bei sąskaitų faktūrų, kurių sumos pagal sutartį kiekvieną mėnesį yra to paties fiksuoto dydžio.

157. Sutartys ir pagal jas sudaryti darbų, paslaugų, prekių ar daiktų perdavimo ir priėmimo aktai registruojami „Avilyje“. Perdavimo ir priėmimo aktai, sudaryti pagal sutartis, kurių vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), ir perdavimo ir priėmimo aktai, kuriais priimamų (perduodamų) darbų, paslaugų, prekių ar daiktų bendra vertė yra mažesnė kaip 1 000 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), gali būti neregistruojami „Avilyje“.

158. Sutarties vykdymo kontrolė reiškia sutarties vykdymo atitikties sutarties sąlygoms tikrinimą. Už sutarties vykdymo kontrolę yra atsakingas sutarties rengėjas, o kai sutartis sudaryta pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atlikus viešųjų pirkimų procedūras, – ir pirkimą atlikęs viešųjų pirkimo organizatorius ar pirkimą atlikusios viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas (ar komisijos pirmininko paskirtas kitas komisijos narys) tiek, kiek tai susiję su viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų tinkamu įgyvendinimu, ir kaip apibrėžta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse, patvirtintose Inspekcijos viršininko 2013 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-115.

159. Sutarties rengėjas, perduodamas registruoti sutartį, „Avilyje“ įrašydamas pastabą nurodo už sutarties vykdymo kontrolę atsakingą (-us) asmenį (-is). Kai nesibaigus sutarties vykdymo terminui, už sutarties vykdymo kontrolę atsakingi asmenys atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas, arba dėl kitų priežasčių negali būti atsakingi už sutarties vykdymo kontrolę, jų tiesioginis vadovas, o kai sutartis sudaryta pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atlikus viešųjų pirkimų procedūras, – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas paskiria kitą už sutarties vykdymo kontrolę atsakingą asmenį ir užtikrina, kad šis asmuo būtų nurodytas „Avilyje“ prie užregistruotos sutarties įrašant pastabą.

 

VI. INSPEKCIJOS DOKUMENTŲ VALDYMAS IR ARCHYVO TVARKYMAS

 

160. Bendruosius Inspekcijos sudarytų, patvirtintų, gautų, iš kitų fizinių ir juridinių asmenų perimtų dokumentų tvarkymo, apskaitos, saugojimo ir naudojimo reikalavimus nustato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo taisyklės, patvirtintos Inspekcijos viršininko 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1V-162, ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų ir įrašų valdymo proceso aprašas, patvirtintas Inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1V-175.

             

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR VEIKLOS VIEŠINIMAS

 

161. Visuomenės informavimu apie Inspekcijos veiklą ir palankios viešosios nuomonės apie Inspekciją formavimu rūpinasi Inspekcijos darbuotojas, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirtos tokios funkcijos (toliau – atstovas ryšiams su visuomene).

162. Atstovas ryšiams su visuomene teikia atsakymus į viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų, žurnalistų klausimus ar prašymus pateikti informaciją, susijusią su Inspekcijos veikla, komentuoja su Inspekcijos kompetencija susijusius klausimus, informuodamas apie Inspekcijos vadovų, darbuotojų vizitus, susitikimus, pasitarimus, svarbiausiuosius sprendimus, pasirašytus dokumentus, kitus su Inspekcijos veikla susijusius klausimus, taip pat rengia visuomenės informavimo priemonėms pranešimus aktualiais klausimais. Ši informacija teikiama Visuomenės informavimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

163. Visa pateikiama informacija turi būti suderinta su Inspekcijos viršininku ir turi atspindėti oficialią Inspekcijos poziciją.

164. Atstovas ryšiams su visuomene organizuoja spaudos konferencijas, rengia joms informacinius pranešimus, spaudos konferencijose informuoja žiniasklaidos atstovus ir visuomenę apie įvykius, susijusius su Inspekcijos veikla, organizuoja Inspekcijos viršininko, viršininko pavaduotojų, Inspekcijos administracijos padalinių vadovų ar kitų darbuotojų interviu su žiniasklaidos atstovais.

165. Inspekcijos veiklos viešinimo ir visuomenės informavimo planavimo, informacijos sklaidos veiksmų organizavimo ir vertinimo, išorinės komunikacijos valdymo ir nuolatinio gerinimo tvarką nustato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viešųjų ryšių proceso aprašas, patvirtintas Inspekcijos viršininko 2014 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1V-153. Inspekcijos darbuotojų bendravimo su žiniasklaidos atstovais atmintinė patvirtinta Inspekcijos viršininko 2014 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-61.

 

VIII. ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS, ASMENŲ KONSULTAVIMAS

 

166. Asmenų prašymai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, ir Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko    2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, nustatyta tvarka.

167. Asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo ir Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 1V-5, nustatyta tvarka. Nagrinėjant asmenų skundus ir pranešimus, Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio nuostatos taikomos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas ir Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės.

168. Asmenų pranešimai, gauti Inspekcijos „Karštąja linija“, nagrinėjami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatų, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2014 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, nustatyta tvarka.

169. Inspekcijoje asmenų prašymai, skundai ir pranešimai nagrinėjami taikant vieno langelio principą.

170. Asmenys konsultuojami vadovaujantis Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Inspekcijos viršininko 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1V-194, kurios nustato konsultacijų rengimo, teikimo ir skelbimo tvarką, siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą teisės aktų nuostatų taikymo aiškinimą pagal teisės aktuose nustatytą Inspekcijos kompetenciją.

 

IX. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

171. Inspekcijos darbuotojų išvykimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienį organizuojamas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526, nustatyta tvarka.

172. Inspekcijos darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes į užsienį klausimus visais atvejais sprendžia Inspekcijos viršininkas.

173. Inspekcijos viršininko pavaduotojų, Finansų ir apskaitos skyriaus ir Vidaus audito skyriaus darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje klausimus sprendžia Inspekcijos viršininkas. Kitų Inspekcijos administracijos padalinių darbuotojų, kurių darbo vieta yra A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, išvykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje klausimus sprendžia Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis Personalo skyrių. Inspekcijos teritorinių skyrių darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje klausimus sprendžia Inspekcijos viršininko pavaduotojas, kuruojantis Personalo skyrių, arba šių skyrių vedėjai.

174. Inspekcijos darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes užsienyje įforminamas Inspekcijos viršininko įsakymu.

175. Inspekcijos viršininko pavaduotojų, Finansų ir apskaitos skyriaus ir Vidaus audito skyriaus darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje įforminamas Inspekcijos viršininko įsakymu. Kitų darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje įforminamas Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kuruojančio Personalo skyrių, potvarkiu, išskyrus atvejus, nurodytus Reglamento 176 punkte. Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta Inspekcijos darbuotojas, kurio komandiruotė įforminama Inspekcijos viršininko įsakymu, ir kitas Inspekcijos darbuotojas, siuntimas į tarnybinę komandiruotę įforminamas Inspekcijos viršininko įsakymu.

176. Inspekcijos teritorinių skyrių darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje gali būti neįforminamas Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkiu, kai darbuotojas vyksta jam priskirtų funkcijų vykdyti apskrities, kurioje priežiūrą vykdo teritorinis skyrius, teritorijos ribose (išskyrus atvejus, kai į komandiruotę vykstama tarpmiestiniu viešuoju transportu ar komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną). Tokiu atveju išvykimas privalo būti žodžiu suderintas su teritorinio skyriaus vedėju.

177. Įsakymų / potvarkių projektus tarnybinių komandiruočių klausimais rengia:

177.1. Personalo skyriaus darbuotojas, kuriam pagal pareigybės aprašymą priskirtas įsakymų ir potvarkių komandiruočių klausimais rengimas, – dėl komandiruočių, į kurias vyksta Inspekcijos viršininko pavaduotojai, Vidaus audito skyriaus darbuotojai ir darbuotojai, kurių darbo vieta yra A. Vienuolio g. 8, Vilniuje;

177.2. teritorinio skyriaus darbuotojas, atsakingas už Inspekcijos darbo laiko apskaitos žiniaraščio dalies dėl teritorinio skyriaus darbuotojų pildymą, – dėl komandiruočių, į kurias vyksta atitinkamo teritorinio skyriaus darbuotojai.

178. Darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Finansų ir apskaitos skyriui pateikia avansinę apyskaitą apie patirtas išlaidas ir žodžiu, esant reikalui, raštu atsiskaito už pavedimo arba užduoties atlikimą administracijos padalinio vadovui; administracijos padalinių vadovai (išskyrus Finansų ir apskaitos skyriaus ir Vidaus audito skyriaus vedėjus) – viršininko pavaduotojams; viršininko pavaduotojai, Finansų ir apskaitos skyriaus ir Vidaus audito skyriaus vedėjai – Inspekcijos viršininkui.

 

X. ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

 

179. Kasmetinės, nemokamos atostogos, atostogos kvalifikacijai tobulinti, atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas ir kitos tikslinės atostogos (toliau – atostogos) Inspekcijos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

180. Darbuotojams, tiesiogiai pavaldiems Inspekcijos viršininkui, atostogos suteikiamos Inspekcijos viršininko įsakymu. Kitiems darbuotojams atostogos suteikiamos Inspekcijos viršininko pavaduotojo, kuruojančio Personalo skyriaus veiklą, potvarkiu.

181. Kasmetinės atostogos Inspekcijos darbuotojams paprastai suteikiamos pagal iki einamųjų metų vasario 15 d. sudaromą kasmetinių atostogų grafiką, patvirtintą Inspekcijos viršininko įsakymu.

182. Kasmet iki Personalo skyriaus vedėjo nustatytos datos Inspekcijos administracijos padalinių vadovai turi pateikti Personalo skyriaus vedėjo paskirtam atsakingam darbuotojui jų padaliniuose dirbančių darbuotojų kasmetinių atostogų grafikų projektus.

183. Kasmetinių atostogų grafike, įsakymuose ir potvarkiuose dėl atostogų suteikimo nurodomas Inspekcijos darbuotoją atostogų metu pavaduojantis asmuo. Įsakymuose ir potvarkiuose dėl atostogų suteikimo gali būti nenurodomas Inspekcijos darbuotoją atostogų metu pavaduojantis asmuo, jei pavaduojančio asmens pareigybės aprašyme yra nustatyta funkcija pavaduoti konkretų darbuotoją jo atostogų metu, arba jei suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti.

184. Darbuotojas, siekdamas pakeisti kasmetinių atostogų grafike numatytų jo kasmetinių atostogų datą arba, norėdamas, kad jam būtų suteiktos atostogos ne pagal atostogų grafiką, privalo ne vėliau negu prieš 10 darbo dienų iki numatomos atostogų pradžios pateikti raštu prašymą, jame nurodydamas konkrečią pageidaujamų atostogų datą, jį pavaduojantį darbuotoją ir konkrečias priežastis, dėl kurių prašoma pakeisti atostogų grafike jam priklausančių atostogų datą. Prašymą turi vizuoti prašymą teikiančio darbuotojo tiesioginis vadovas. Pateikus prašymą nesilaikant nurodyto termino, rezoliuciją rašančio asmens sprendimu prašymas gali būti nepatenkintas. Nesilaikant nurodyto termino pateikus prašymą dėl kasmetinių atostogų suteikimo, darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas kartu su kito mėnesio darbo užmokesčiu.

185. Nemokamos atostogos suteikiamos:

185.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 184 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais;

185.2. dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 184 straipsnio 1 dalyje nenurodytų aplinkybių tais atvejais, kai visos kasmetinės atostogos už einamuosius kalendorinius metus yra išnaudotos arba suplanuotos kasmetinių atostogų grafike, arba kai, remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 169 straipsnio 2 ir 3 dalimis, darbuotojas nėra nepertraukiamai išdirbęs Inspekcijoje pakankamai laiko, kad jam būtų suteiktos kasmetinės atostogos.

186. Kiekvienas darbuotojas privalo užtikrinti, kad jo atostogų laikotarpiu asmenys, siunčiantys elektroninius laiškus jo tarnybiniu elektroniniu paštu, gautų automatinę žinutę apie šiam darbuotojui suteiktas atostogas ir jį pavaduojantį arba kitą darbuotoją, į kurį galima kreiptis jo kompetencijai priskirtais klausimais.

187. Administracijos padalinių vadovai turi užtikrinti, kad jų vadovaujamų padalinių darbuotojams duotos užduotys (pavedimai) jų atostogų metu būtų perduotos vykdyti kitiems darbuotojams ir darbai būtų tęsiami.

 

XI. INSPEKCIJOS DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 

188. Inspekcijos darbuotojai skatinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167, kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Inspekcijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 1V-244, nustatyta tvarka.

 

XII. INSPEKCIJOS DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

189. Inspekcijos darbuotojai už tarnybinius nusižengimus / darbo drausmės pažeidimus traukiami tarnybinėn / drausminėn atsakomybėn, o už Inspekcijai padarytą materialinę žalą – materialinėn atsakomybėn Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

190. Įstatymų nustatytais atvejais Inspekcijos darbuotojai gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

 

XIII. NUKREIPTŲ UŽDUOČIŲ, BYLŲ, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMAS TARP INSPEKCIJOS DARBUOTOJŲ

 

191. Inspekcijos darbuotojai nukreiptas užduotis (nebaigtus darbus, nebaigtus rengti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus), bylas, ilgalaikį ir trumpalaikį turtą (kompiuterinę, organizacinę techniką, biuro baldus, knygas, įgytas už Inspekcijos lėšas, antspaudus ir spaudus, tarnybinį automobilį ir kitą turtą, už kurį Inspekcijos darbuotojas materialiai atsakingas) (toliau – reikalai) vieni kitiems privalo perduoti pagal Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintos formos perdavimo ir priėmimo aktus.

192. Keičiantis viršininko pavaduotojui, reikalai perduodami paskirtam naujam viršininko pavaduotojui. Jeigu nėra paskirto naujo viršininko pavaduotojo, viršininko pavaduotojo reikalai viršininko pavedimu perduodami kitam viršininko pavaduotojui, jei tokio nėra, – kitam viršininko pavedime nurodytam darbuotojui. Keičiantis Inspekcijos administracijos padalinio vadovui, reikalai perduodami paskirtam naujam to Inspekcijos administracijos padalinio vadovui, jei tokio nėra, – viršininko arba viršininko pavaduotojo pavedimu vienam iš Inspekcijos administracijos padalinių vadovų, arba to Inspekcijos administracijos padalinio, kurio vadovas keičiasi, darbuotojui, arba viršininko pavaduotojui, kuruojančiam to Inspekcijos administracijos padalinio, kurio vadovas keičiasi, veiklą. Vidaus audito skyriaus vedėjo ir Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo reikalai Inspekcijos viršininko pavedimu perduodami kitam Inspekcijos darbuotojui.

193. Išeidamas nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko priežiūros atostogų, atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas Inspekcijos darbuotojas pagal perdavimo ir priėmimo aktus privalo to Inspekcijos administracijos padalinio, iš kurio išeina nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko priežiūros atostogų, yra atleidžiamas arba perkeliamas, vadovui arba kitam to padalinio vadovo nurodytam padalinio darbuotojui perduoti reikalus. Jei reikalai perduodami Inspekcijos administracijos padalinio vadovui, jis už juos atsako tol, kol jų neperduoda kitam (-iems) savo padalinio darbuotojui (-ams).

194. Išeinantis nėštumo ir gimdymo atostogų darbuotojas reikalus perduoda Inspekcijos viršininko pavaduotojo pavedime arba Inspekcijos viršininko pavedime (jei išeinantis atostogų darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui) nurodytam asmeniui. Šiuos pavedimus rengia Personalo skyrius. Jei prieš darbuotojui išeinant vaiko priežiūros atostogų jam nebuvo suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, išeinantis vaiko priežiūros atostogų darbuotojas reikalus perduoda Inspekcijos viršininko pavaduotojo potvarkyje dėl atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo arba Inspekcijos viršininko įsakyme dėl atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (jei išeinantis atostogų darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Inspekcijos viršininkui) nurodytam asmeniui. Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas darbuotojas reikalus perduoda Inspekcijos viršininko įsakyme dėl Inspekcijos darbuotojo atleidimo iš pareigų arba perkėlimo į kitas pareigas nurodytam asmeniui.

195. Nukreiptų užduočių perdavimo ir priėmimo akte pažymima, kokios užduotys (pavedimai) liko neįvykdytos ir kokia jų vykdymo eiga perdavimo dieną.

196. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo ir priėmimo akte pažymima, koks, kokioje vietoje esantis, kokios būklės ir kiek vienetų turto yra perduodama.

197. Tarnybinio automobilio perdavimo ir priėmimo akte pažymima visa jame nurodyta reikalinga informacija.

198. Bylų (dokumentų) perdavimo ir priėmimo akte nurodomi visi reikalingi bylų (dokumentų) duomenys ir kiekis.

199. Bendrųjų reikalų skyrius koordinuoja ilgalaikio ir trumpalaikio turto bei tarnybinių automobilių perdavimą ir perdavimo ir priėmimo aktų registravimą „Avilyje“.

200. Reikalų perdavimo terminai nustatomi priėmus sprendimą dėl reikalų perdavimo. Jeigu terminas nenustatytas, reikalai turi būti perduoti vėliausiai paskutinę darbo dieną. Prireikus reikalams perduoti gali būti sudaroma komisija.

201. Inspekcijos darbuotojo, kurio reikalai perduodami, tiesioginis vadovas atsako už tinkamą reikalų perdavimą pagal Reglamento reikalavimus. Inspekcijos administracijos padalinių vadovai koordinuoja ir kontroliuoja reikalų perdavimą savo vadovaujamuose padaliniuose.

 

XIV. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

 

202. Inspekcija turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

203. Inspekcijos teritoriniai padaliniai turi savo antspaudus.

204. Inspekcijos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjas. Kai Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo nėra, Inspekcijos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Inspekcijos darbuotojas, atliekantis Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo funkcijas. Inspekcijos viršininkas saugoti Inspekcijos antspaudą gali įgalioti ir kitą Inspekcijos darbuotoją. Šiuo atveju už antspaudo naudojimą atsako viršininko įgaliotas Inspekcijos darbuotojas.

205. Inspekcijos teritorinio skyriaus antspaudą (-us) saugo ir už jo naudojimą atsako Inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas. Inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas prireikus potvarkiu gali paskirti šio skyriaus darbuotoją (-us) saugoti Inspekcijos teritorinio skyriaus antspaudą (-us) ir būti atsakingam (-iems) už jo (-ų) naudojimą.

206. Inspekcijos antspaudas naudojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

207. Inspekcijos teritorinių padalinių antspaudai naudojami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

XV. NAUDOJIMASIS DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGOMIS,

ORGANIZACINE TECHNIKA IR KOMPIUTERINE ĮRANGA.

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMAS

 

208. Inspekcijos administracijos padalinius kanceliarinėmis priemonėmis ir organizacine technika aprūpina Bendrųjų reikalų skyrius.

209. Bendrųjų reikalų skyrius organizuoja organizacinės technikos techninę priežiūrą.

210. Informacinių technologijų priemonių infrastruktūros valdymo ir informacinių sistemų priežiūros Inspekcijoje tvarką nustato Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos informacinių technologijų priemonių infrastruktūros valdymo ir informacinių sistemų priežiūros aprašas, patvirtintas Inspekcijos viršininko 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymu nr. 1V-170. Inspekcijos darbuotojai kompiuterių ir programine įranga bei kompiuterių ištekliais naudojasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kompiuterių ir programinės įrangos bei kompiuterių išteklių naudojimo taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-97, ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

211. Inspekcijos interneto svetainė tvarkoma vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 48, ir Inspekcijos viršininko 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainės tvarkymo“.

212. Už Inspekcijos interneto svetainės tvarkymą atsakingi Inspekcijos viršininko įsakymu paskirti asmenys.

 

XVI. TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

213. Tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 1V-223, nustatyta tvarka.

214. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Inspekcijos viršininko 2012 m. vasario 6 d. įsakymo  Nr. 1V-18 „Dėl naudojimosi tarnybiniais mobiliaisiais telefonais“ nustatyta tvarka.

 

____________________________________