Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymai

              

   Data ir Nr.                                                           Pavadinimas

2017-08-29

Nr. 1V-105

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatų patvirtinimo

2017-07-17

Nr. 1V-90

   Dėl dokumentų registravimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje „Avilys“ ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“

2017-01-16

Nr. 1V-4

Dėl Prašymo, Pranešimo ir Skundo rekvizitų patvirtinimo

2016-05-19

Nr. 1V-59

    Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, šios informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo

(TAR, 2016-05-24, Nr. 13823)

2016-05-17

Nr. 1V-55

    Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir saugos įgaliotinio skyrimo

(TAR, 2016-05-19, Nr. 13651)

2015-04-30

Nr. 1V-91

   Dėl dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumo tvirtinimo

2014-12-31

Nr. 1V-205

  Dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo ir atsakingų už duomenų saugą asmenų skyrimo

2014-10-16

Nr. 1V-141

  Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymo Nr. 1V-141 priedai

(2016-05-11

Nr. 1V-51 redakcija)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos planavimo tvarkos aprašas

 

1 priedas Veiklos planavimo procesas

 

2 priedas Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano patvirtinimas

 

3 priedas Valstybinės teritorjų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos metinio veiklos plano patvirtinimas

 

4 priedas Metinių darbo planų patvirtinimas

 

5 priedas Metinių darbo planų vykdymas, ataskaitų teikimas ir rezultatų analizė

 

6 priedas Informacijos apie veiksmų (proceso ir / ar indėlio) kiekybinius ir kokybinius vertinimo kriterijus teikimo rekvizitai

 

7 priedas Informacijos apie teritorijų planavimo dokumentų tikrinimą teikimo rekvizitai

 

8 priedas Informacijos apie už teisės aktų reikalavimų pažeidimus taikytas administracinio poveikio priemones teikimo rekvizitai

 

9 priedas Informacijos apie savavališkas statybas, veiksmus ir teismų procesus, susijusius su jų padarinių šalinimu, teikimo rekvizitai

 

10 priedas Informacijos apie teisės aktų reikalavimų pažeidimų prevenciją teikimo rekvizitai

 

11 priedas Informacijos apie išaiškintas savavališkas statybas ir veiksmus jų padariniams pašalinti rekvizitai

 

12 priedas Efekto ir rezultato vertinimo kriterijų apskaičiavimo rekvizitai

 

13 priedas Pažymos apie Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus rekvizitai

 

14 priedas Pokyčių inicijavimo prašymo forma

 

15 priedas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos strateginiai žemėlapiai

 

16 priedas Privalomųjų nurodymų, nesusijusių su savavališka statyba, vykdymo rekvizitai

 

17 priedas Teismų sprendimų dėl statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą vykdymo rekvizitai

 

2014-10-07

Nr. 1V-134

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos vadovo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros rizikos valdymo komiteto sudarymo

2014-07-08

Nr. 1V-97

   Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatų patvirtinimo

2014-04-25

Nr. 1V-67

    Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos gautų dokumentų perdavimo rezoliucijoms rašyti, rezoliucijų rašymo ir dokumentų pasirašymo tvarkos

2014-02-10

Nr. 1V-26

    „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1V-134 „Dėl Rizikos valdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos vadovo patvirtinimo ir Rizikos valdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos komiteto sudarymo“ pakeitimo“ 

2014-01-08

Nr. 1V-5   

   „Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“

 

2012-03-12

Nr. 1V-33

   „Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo“

 

2011-11-10

Nr. 1V-194

   „Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ 

(TAR, 2015-11-25, Nr. 18703)

 

 

2011-03-31

Nr. 1V-56

 

2009-05-07

Nr. 1V-121

   „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojo, atliekančio darbus statybos objekte, saugos ir sveikatos darbo instrukcija Nr. 6“