Administracinių paslaugų aprašymai

2016-10-10

Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas

Asmenų konsultavimas

Statybą leidžiančio dokumento išdavimas

Statybą leidžiančių dokumentų statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti išdavimas

Leidimų statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje išdavimas

Deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimas

Statybos užbaigimo akto išdavimas

Leidimo tęsti sustabdytą statybą išdavimas

Leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimas

Leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius išdavimas

Leidimo statyti naują statinį ir leidimo rekonstruoti statinį LR teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe išdavimas

Pažymos apie statinio nugriovimą (išardymą) išdavimas

Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimas

Išvadų dėl teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo tikslingumo (teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktų) teikimas

Detaliojo plano tvirtinimas, kai detalusis planas per nustatytą terminą nepatvirtinamas ir planavimo organizatoriui nepateikiamas motyvuotas atsakymas dėl plano netvirtinimo

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas

Išvadų, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir pajūrio juostos nustatymo tikslus, rengimas