Kodėl į IS „Infostatyba“ teikiant projektinius pasiūlymus, reikalinga pasirinkti projektinių pasiūlymų teikimo būdą bei terminą (2014-08-07)

2014-09-01

KLAUSIMAS

 

      Esu projektuotojas. IS "Infostatyba" teikiant projektinius pasiūlymus, reikalinga pasirinkti projektinių pasiūlymų teikimo būdą (raštu, el. paštu, ar kita) bei terminą.

      Nesuprantu kam tai? Juk projektinius pasiūlymus teikiu pasinaudodamas IS "Infostatyba" sistema?

 

ATSAKYMAS (2014-08-07, (8.4)-2D-12330)

 

      Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

      Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708, (toliau – Reglamentas) 60 punkte nustatyta, kad statytojas apie Reglamento 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio, kuriam Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama (toliau – statiniai), numatomą projektavimą, parengtus šių statinių projektinius pasiūlymus teikia prašymą savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) apie tai informuoti visuomenę. Su prašymu teikiami į kompiuterinę laikmeną įrašyti projektiniai pasiūlymai.

      Reglamento 61 punkte nustatyta, kad savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) statytojo prašymą ir pateiktus dokumentus per 3 darbo dienas nuo jų gavimo kartu su pranešimu paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. 61.6 punkte nurodyta, kad savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame viešame pranešime turi būti nurodyta informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

      Atsižvelgiant į paklausime pateiktą informaciją ir pirmiau nurodyto teisės akto nuostatas, manome, kad Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ teikiant prašymą informuoti visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių statinių projektavimą turite pateikti būdus ir terminą, kuriais visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.

      Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.

Rubrika: