Istorija

2012-05-31

Po I pasaulinio karo Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, savo įstatymais ir kitais teisės aktais ėmė reguliuoti statybą bei jos valstybinę priežiūrą. Tuometinė valstybės valdžia prižiūrėjo ir privačių piliečių statybos darbus, nes netinkamai pastatyti pastatai būtų turėję neigiamą poveikį kraštovaizdžiui ir valstybės įvaizdžiui. Todėl nebuvo leidžiama vykdyti statybos darbų, nesilaikant nustatytų taisyklių.
Statybos klausimus miestuose ir kaimuose sprendė Lietuvos planingo ir kultūringo atstatymo reikalams prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigta Statybos inspekcija (Statybos inspekcijos įstatymas; V. ž., 1921-02-04, Nr. 56; 1925-06-01, Nr. 192). Ši inspekcija rengė ir tvirtino kaimo ir miesto trobesių statybos planus, išduodavo leidimus statyti ir prižiūrėjo visą kaimų bei miestų statybą.
Pagrindiniams statybos klausimams spręsti prie Statybos inspekcijos buvo sudaryta Statybos taryba, paskirta vidaus reikalų ministerio.
Statybos darbams kontroliuoti apskrityse (kiekvienoje apskrityje prie savivaldybių) buvo įsteigta apskrities atstatymo komisija, susidedanti iš apskrities valdybos pirmininko, apskrities techniko ir apskrities gydytojo, o valsčiuose (prie valsčių - kaimų) - statybos komisija, susidedanti iš viršaičio ir dviejų valsčiaus tarybos renkamų komisijos narių.
Statybos darbams apskričių miestuose ir kaimuose prižiūrėti prie apskričių valdybų buvo skiriami apskričių inžinieriai.
Po II pasaulinio karo iki 1988 metų Lietuvos miestų ir kaimo gyvenviečių planavimo, statybų projektavimo, statybos industrijos plėtros ir kitus statybos politikos klausimus sprendė Valstybinis statybos reikalų komitetas prie Respublikos Ministrų Tarybos. Šiame komitete buvo įsteigtas Valstybinis statybos kontrolės skyrius, kuris kartu su miestų vykdomųjų komitetų valstybinėmis statybos inspekcijomis ir rajonų architektais inspektoriais kontroliavo tiek valstybinę bei kooperatinę, tiek ir individualią statybą.
1988 metais, panaikinus Statybos ministeriją ir Valstybinį statybos reikalų komitetą, buvo įsteigtas Valstybinis statybos komitetas, kuris toliau reguliavo statybos politiką ir vykdė statybos valstybinę kontrolę.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, vietoj Valstybinio statybos komiteto įsteigta Statybos ir urbanistikos ministerija, kurios sudėtyje buvo Valstybinė statybos inspekcija (nuo 1996 metų - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie šios ministerijos).
Šiuo metu (nuo 1998 metų įsteigus Aplinkos ministeriją ir panaikinus Statybos ir urbanistikos ministeriją) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija yra viešojo administravimo įstaiga, priskirta Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai.


 

Sistematika: