Ar teikti IS „Infostatyba“ pastato techninio projekto konstrukcijų dalį (2016-07-07)

2016-07-08

KLAUSIMAS

 

  1. Teikiant neypatingo statinio techninį projektą statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „INFOSTATYBA“ (pvz. vieno buto gyvenamąjį namą), ar reikia pateikti projekto konstrukcinę dalį?
  2. Teikiant neypatingo daugiabučio gyvenamo namo, buto kapitalinio remonto techninį projektą statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinei sistemai „INFOSTATYBA“,  ar privaloma patekti techninio projekto konstrukcinę dalį? Projekte keičiamas buto išplanavimas, demontuojant buto kapitalinė sieną.

 

 

ATSAKYMAS (2015-07-07, Nr. (9.12)-2D-9765)

 

    Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) konsultacijos turinys.

    Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 27 punkte nurodyta, kad priklausomai nuo statinio paskirties, statybos rūšies turi būti parengtos visos būtinos (žr. šio reglamento 8 priedą) tam statiniui pastatyti ir naudoti projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.

    Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (toliau – Reglamentas) 6 punkte nurodyta, kad, norint gauti leidimą statyti naują statinį, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas (Reglamento 1 priedas), Statybos įstatymo 23 straipsnio 7, 8 ar 9 dalyse nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje) ir Reglamento 10 priede nurodyti rašytiniai pritarimai (raštai ir / ar žymos projekte) projekto sprendiniams, statybos projekto (toliau – projektas) popierinį variantą turi sudaryti šios dalys (kai jos privalomos): bendroji, architektūrinė, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, sklypo sutvarkymo, gaisrinės saugos [5.5]. Į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) turi būti įrašytos visos projekto dalys laikantis 6.1 – 6.4 punktuose nurodytų reikalavimų.

    Reglamento 7 punkte nurodyta, kad prašymą ir kitus dokumentus pateikiant nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikоs statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), www.planuojustatyti.lt užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi pateikti dokumentai, juos formuojant pagal Reglamento 6 punkte nurodytus reikalavimus ir kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas turi būti pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų (projekto vadovo, projekto dalių vadovų) elektroniniais parašais.

    Apibendrindami pirmiau paminėtų tesės aktų nuostatas ir atsižvelgdami į tai, kad tiek pastato statyba, tiek pastato kapitalinis remontas neatsiejami nuo laikančiųjų konstrukcijų (jų partvarkymo) ir jų išdėstymo sprendinių, kurie pateikiami projekto konstrukcijų dalyje, manome, kad abiem paklausime nurodytais atvejais į „Infostatybą“ turi būti įkeltas visas (su konstrukcijų dalimi) kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas.

    Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Rubrika:

Žymės: