PROJEKTUS TIKRINANČIŲ SUBJEKTŲ IR STATYBĄ LEIDŽIANČIUS DOKUMENTUS IŠDUODANČIŲ ASMENŲ SPRENDIMŲ APSKUNDIMO TVARKA

2012-12-03

Statybos įstatymo 23 straipsnio 32 dalyje nurodyta, kad už statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pažeidimus pagal kompetenciją atsako asmenys, privalantys patikrinti statinio projektą (jam raštu pritarti) ir įgalioti išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Žala, atsiradusi dėl neteisėtai išduoto statybą leidžiančio dokumento, atlyginama įstatymų nustatyta tvarka.
Todėl atsakingi už savo priimtus sprendimus yra tiek projektus tikrinantys asmenys, tiek ir SLD išduodantys asmenys.
Nuobaudos už minėtus pažeidimus gali būti skiriamos pagal ATPK 189-13 straipsnį: Statinių projektų patikrinimo, prisijungimo sąlygų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo ir išdavimo tvarkos pažeidimas
Teisės aktuose nustatytos statinių projektų patikrinimo tvarkos pažeidimas –
užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių litų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų.
Statybos įstatymo 23 straipsnio 33 dalyje nurodyta, kad atsisakymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą statytojas (užsakovas) turi teisę apskųsti teismui. Atsakovais šiose bylose laikomi subjektai, kurių atstovai nepritarė statybą leidžiančio dokumento išdavimui. Šios nuostatos taikytinos subjektams, nepritariusiems projektui, t. y. tuo pačiu atsisakiusiems pritarti ir SLD išdavimui, taip pat savivaldybės administracijos įgaliotam valstybės tarnautojui, atsisakiusiam išduoti SLD net ir tuo atveju, jei jis atliko visas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 14 punkte nurodytas prievoles ir SLD negalėjo išduoti dėl to, kad projektui nepritarė kiti jį tikrinusieji subjektai.
Apibendrinant, pažymėtina, kad už neteisėtą atsisakymą pritarti projektui asmuo gali būti baudžiamas pagal ATPK 189-13 straipsnį, o dėl asmens, neteisėtai atsisakiusio išduoti SLD, patirta žala gali būti išieškoma per teismą.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

Rubrika: