IŠANKSTINIAI RAŠYTINIAI PRITARIMAI PROJEKTUI

2012-12-03

Inspekcija gauna daug paklausimų dėl išankstinių rašytinių sutikimų ir pritarimų projektui ir statybai taikymo. Iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, privaloma gauti šių subjektų rašytinius pritarimus projektui:
1) rašytinis žemės sklypo / teritorijos savininko ar valdytojo sutikimas (susitarimas) dėl statybos, kai statoma ne statytojui priklausančiame žemės sklype / teritorijoje – žemės sklypo savininko raštas paprasta (ne notarine) forma; valstybinės žemės valdytojo oficialus raštas;
2) rašytinis žemės sklypo bendraturčio (-ių) sutikimas dėl statybos, kai statoma dviejų ar kelių bendraturčių valdomame žemės sklype – žemės sklypo savininko raštas paprasta (ne notarine) forma; valstybinės žemės valdytojo oficialus raštas;
3) rašytinis gretimo sklypo savininko (valdytojo) sutikimas dėl statybos arčiau sklypo ribos, nei nustatytas norminis atstumas – žemės sklypo savininko raštas paprasta (ne notarine) forma; valstybinės žemės valdytojo oficialus raštas;
4) įvairių subjektų, nurodytų STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 10 priede, rašytiniai pritarimai projektui iki pateikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. Šio reglamento 6 punkte nurodyta, kad tokių rašytinių pritarimų forma yra raštai. Todėl 10 priede nurodyti subjektai, pritardami projektui, pateikia statytojui pritarimą pateiktam projektui rašto forma, bet ne pažymėdami savo pritarimą projekte. Savivaldybių administracijos, tikrindamos prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pridėtus dokumentus, minėtais atvejais turėtų reikalauti pritarimų projektui rašto forma.

A. Minius, tel. (8 5) 272 2057, el. p. a.minius@vtpsi.lt

Rubrika: