Duomenų suvedimas į IS „Infostatyba“ (2012-10-12)

2012-10-12

KLAUSIMAS

 

Noriu pasitikslinti, ar teisingai supratau, kad pateikęs savivaldybei projekto popierinį variantą ir kompiuterinę laikmeną galiu niekuo nebesirūpinti, tiksliau - ar aš pats, ar projektuotojas, ar savivaldybės tarnautojas turi įvesti visą informaciją į IS "Infostatyba"?

 

ATSAKYMAS (2012-10-12, Nr. (8.4)-2D-14898)

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), susipažinusi su Jūsų 2012 m. spalio 1 d. el. paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytu klausimu. Informuojame, kad pateikti paklausime duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, konsultacijos turinys gali keistis.
Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin. 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) (toliau – Reglamentas) 16 punktu, jeigu prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikti nuotoliniu būdu nėra galimybės, prašymas ir visi privalomi pateikti dokumentai (tarp jų - papildomas projekto popierinis variantas, kurį savivaldybės administracija pasilieka kontrolei vykdyti) pateikiami savivaldybės administracijai tiesiogiai. Tuomet savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“.
Taigi savivaldybės administracija tiesiogiai gavusi dokumentus statybą leidžiančio dokumento išdavimui, turi prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbti IS „Infostatyba“.
Jeigu prašymą ir kitus dokumentus pateiksite nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), www.planuojustatyti.lt, tai pagal Reglamento 7 punktą, Jums reikės užpildyti atitinkamus laukus, nurodytose vietose pridėti privalomus pateikti dokumentus, juos formuojant pagal Reglamento 6 punkte nurodytus reikalavimus.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Rubrika: