ASMENŲ, RENGIANČIŲ STATYBOS PROJEKTUS ARBA BESIKREIPIANČIŲ DĖL STATYBĄ LEIDŽIANČIO DOKUMENTO IŠDAVIMO, KONSULTAVIMAS

2012-12-03

(2012-09-26, Nr. (1.6)-2D-13972)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojams, skaitantiems pranešimus apie teisės aktų taikymą, tikslinių grupių dalyviai dažnai pateikia informacijos (skundų), kad statybos projektus rengiantiems asmenims trūksta konsultacijų dėl teisės aktų taikymo statinio projekto rengimo metu ir pateikus prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.
Atsižvelgdami į šias pastabas ir vykdydami statybos valstybinę priežiūrą ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) valdytojo funkcijas, teikiame išaiškinimą dėl prievolės teikti konsultacijas statinių projektus rengiantiems ir prašymus dėl statybą leidžiančių dokumento išdavimo pateikusiems asmenims.
Statinių projektų rengimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarka reglamentuota Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir statybos techniniuose reglamentuose.
Nepaisant to, kad statinių projektų rengimo tvarka nustatyta statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), o statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros ir jose dalyvaujančių subjektų teisės ir pareigos aiškiai reglamentuotos statybos techniniame reglamente STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944) (toliau – STR 1.07.01:2010), atkreiptinas dėmesys į Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 363 straipsnyje ir Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2012, Nr. 89-4657), 7.5 punkte reglamentuotą konsultacijų ūkio subjektams teikimo prievolę. Statinių projektų rengimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procese ūkio subjektai – tai asmenys, rengiantys statinio projektus, teikiantys prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, taip pat asmenys, kurie kreipiasi dėl prisijungimo sąlygų ar specialiųjų architektūros, paveldosaugos ar saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo.
Statinių projektus rengiantys asmenys skundžiasi, kad subjektai, tikrinantys projektus, atsisako teikti pagalbą teisės aktų taikymo srityje projektų rengimo metu, motyvuodami tuo, kad visus paaiškinimus ir pastabas pateiks statinio projekto tikrinimo procedūros metu. Manome, kad remiantis būtent pirmiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis, statinio projektus tikrinantiems subjektams kyla pareiga teikti paaiškinimus (konsultacijas) viso projekto rengimo metu, o ne tik tada, kai projektas pateikiamas tikrinti.
Konsultacijos projekto rengimo metu projektus rengiantiems asmenims padėtų parengti teisės aktų reikalavimus atitinkančius projektus, išvengti statinių projektų grąžinimo ir keitimo pagal pastabas jų tikrinimo procedūros metu (pateikus prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą), o projektus tikrinantys subjektai užtikrins tinkamą viešojo administravimo principų įgyvendinimą.
Statytojas, norėdamas gauti statybą leidžiantį dokumentą (išskyrus leidimą statyti naują statinį ir leidimą rekonstruoti statinį Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse ir tarptautiniuose vandenyse esančiame jos kontinentiniame šelfe) savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje planuoja statyti statinį, pateikia prašymą ir kitus Statybos įstatymo 23 straipsnyje nurodytus dokumentus.
Pagal STR 1.07.01:2010 8 ir 9 punktus, įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui patikrinus pateiktą prašymą, kitus privalomus dokumentus ir nusprendus, kad jie atitinka keliamus reikalavimus, prašymas užregistruojamas IS „Infostatyba“ ir paskelbiamas subjektų, kurie privalo pagal kompetenciją patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams, sąrašas. Įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui nustačius trūkumų, apie tai informuojamas prašymo pateikėjas (STR 1.07.01:2010 8 punktas). Taigi iš nurodyto reglamentavimo jau pačioje pirminėje statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros stadijoje atsiranda savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo prievolė pateikti informaciją, t. y. motyvus ir priežastis, dėl kurių pareiškėjo prašymas nepriimamas, ir paaiškinti, kokių veiksmų privaloma imtis trūkumams pašalinti.
Informaciją teikti, t. y. konsultuoti asmenis, privalo ne tik įgalioti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, bet ir subjektai, tikrinantys projekto atitiktį keliamiems reikalavimams.
STR 1.07.01:2010 11 punkte nurodyta, kad, nepritarus projektui, IS „Infostatyba“ paskelbiami nepritarimo motyvai, nurodant konkrečius Statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų pažeidimus. Prašymo pateikėjui turi būti paaiškinti reikalavimų pažeidimų pašalinimo būdai ir tvarka, nepaisant to, kad ištaisius trūkumus projektas bus pakartotinai pateiktas tikrinti subjektui. Pažymėtina, kad nepritarimas projektui visada turi būti motyvuotas, konkrečiai nurodant nepritarimo priežastis.
Pakartotinai pateikus pagal gautas pastabas pakeistą statinio projektą, jo tikrinimo procedūras atlieka institucijos ar subjektai, nepritarę statinio projektui, taip pat institucijos ar subjektai, kurių kompetencijai priklauso kitų statinio projekto sprendinių, kuriems įtaką daro pakeisto statinio projekto sprendiniai, patikrinimas. Šiuo atveju tikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros atliekamos per dukart trumpesnius, negu nurodyti šiame straipsnyje, terminus.
Statytojui nurodytu būdu pašalinus trūkumus ir pateikus projektą tikrinti pakartotinai, jį tikrinantis subjektas neturėtų teikti pastabų dėl jau anksčiau buvusių, t. y. neatsiradusių pagal tikrinančio subjekto pastabas, sprendinių. Toks projektą tikrinančio subjekto elgesys traktuotinas kaip statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros vilkinimas.
Akcentuotina savivaldybės administracijų mediatoriaus funkcija, reglamentuota STR 1.07.01:2010 14 punkte, pagal kurį savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas savo iniciatyva arba statytojo ar jo įgalioto asmens prašymu turi teisę ne ilgiau kaip 10 darbo dienų sustabdyti statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūrą (tai pažymėdamas IS „Infostatyba“) ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas organizuoti projektą tikrinančio subjekto, nepateikusio nepritarimo projektui motyvų arba kilus abejonių dėl šių motyvų pagrįstumo, taip pat kilus abejonių dėl pritarimo projektui pagrįstumo, atstovo ir kitų suinteresuotų šalių (statybos valstybinės priežiūros institucijos atstovo, prašymo pateikėjo, kt.) pasitarimą, kad išsiaiškintų kilusius neaiškumus.
Atkreiptinas dėmesys į trumpą terminą, nustatytą siekiant operatyviai išspręsti problemą ir projektui nepritarusių ar galbūt nepagrįstai pritarusių subjektų prievolę dalyvauti tokiuose pasitarimuose ir aktyviai paaiškinti nustatytus trūkumas ir būdus jiems pašalinti.
Manome, kad, vadovaujantis STR 1.07.01:2010 14 punktu, pirmiau nurodytą pasitarimą gali inicijuoti ne tik savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas arba statytojas ar jo įgalioto asmuo, bet ir visi kiti subjektai, dalyvaujantys statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūroje, kuriems kyla klausimų dėl parengto statinio projekto. Siekdamas skubiau atsakyti į klausimus, pasitarimą inicijuojantis subjektas savivaldybės administracijos įgaliotam valstybės tarnautojui apie numatomą pasitarimą gali pranešti el. paštu ar oficialiu raštu. Pasitarimo inicijavimas padėtų užkirsti kelią projekto grąžinimui taisyti ir pakartotiniam jo teikimui tikrinti.
Taip pat atkreiptinas dėmesys į STR 1.07.01:2010 11 punktą, pagal kurį atsiranda projektą tikrinančio subjekto prievolė kreiptis į statytoją, jo įgaliotą asmenį (prašymo pateikėją) ar projektuotoją (projekto vadovą), jei jam trūko informacijos (paaiškinimų, dokumentų ar Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais – projekto popierinio varianto) projekto tikrinimo metu.
Siūlome šia nuostata aktyviai naudotis ne tik STR 1.07.01:2010 11 punkte nurodytais atvejais, bet ir tais atvejais, kai statinio projektą tikrinančiam subjektui kyla neaiškumų dėl tam tikrų statinio projekto sprendinių.
Apibendrindami pirmiau nurodytų teisės aktų nuostatas, visų projektus tikrinančių subjektų prašome ūkio subjektams pagal kompetenciją teikti konsultacijas (išaiškinimus) dėl teisės aktų ne tik statinio projekto tikrinimo, bet ir viso projekto rengimo proceso metu.

Ivona Šuškevič, tel. (8 5) 275 4519, el. p. i.suskevic@vtpsi.lt

Rubrika: