Statybą leidžiančio dokumento atsiėmimas (2012-09-11)

2012-09-11

KLAUSIMAS

 

Kaip galima atsiimti leidimą, kokių reikia dokumentų?

 

ATSAKYMAS (2012-09-11, Nr. (8.4)-2D-13046)

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), susipažinusi su Jūsų 2012 m. rugpjūčio 21 d. el. paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytu klausimu. Informuojame, kad pateikti paklausime duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Pateikus papildomos informacijos, konsultacijos turinys gali keistis.
Jeigu Jūs prašymą ir kitus dokumentus pateikėte nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“, www.planuojustatyti.lt, tai pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944) 12 punktą, apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas paskelbia IS „Infostatyba“ ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto patikrinimo termino pabaigos (įskaitant termino pratęsimą) ir apie tai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu.
Kitu atveju, jei prašymą ir visus privalomus dokumentus pateikėte savivaldybės administracijai tiesiogiai, tai pagal minėto statybos techninio reglamento 16 punktą, apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu.
Taigi, kai gausite el. paštu ar raštu patvirtinimą, kad Jums yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, turite atvykti į savivaldybę su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje. 

Rubrika: