Projekto terminų patvirtinimas ir statybą leidžiančio dokumento išdavimas (2012-07-17)

2012-07-17

KLAUSIMAS

 

Norėjau sužinoti, per kiek dienų turėtų patvirtinti IS Infostatyboje projektą ir išduoti statybą leidžiantį dokumentą? Nuo kurios dienos skaičiuojamas laikas: nuo įvedimo į IS Infostatybą ar nuo prašymo užpildymo dienos kartu su popieriniu variantu? Jeigu per skirtą laiką nėra atsakymo, tai ką man toliau reiktų daryti?

 

ATSAKYMAS (2012-07-17, Nr. (8.4)-2D-10499)

 

Atsakydami į Jūsų paklausimus informuojame, kad, vadovaujantis „Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 136-6481) 8 punktu, paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996 Nr. 32-788; 2001 Nr. 101-3597; 2010 Nr. 84-4401) (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 18 dalimi:
Statinio projektui patikrinti, skaičiuojant nuo projekto paskelbimo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ dienos, skiriama:
1) 35 darbo dienos – ypatingo statinio statybos ir rekonstravimo projektui patikrinti;
2) 20 darbo dienų – neypatingo statinio statybos ar rekonstravimo projektui patikrinti;
3) 10 darbo dienų – pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektui patikrinti.
Pagal Įstatymo 23 straipsnio 19 dalį:
Rašytiniams pritarimams statinio projektui, skaičiuojant nuo projekto pateikimo rašytiniam pritarimui gauti dienos, skiriama:
1) 20 darbo dienų – ypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
2) 10 darbo dienų – neypatingo statinio kapitalinio remonto projektui;
3) 5 darbo dienos – kitais, negu šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais, atvejais.
Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 20 dalimi statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik praėjus nustatytam statinio projekto patikrinimo terminui, jeigu per statinio projektui patikrinti nustatytą terminą negauti šio straipsnio 15 ir 16 dalyse nurodytų institucijų ar subjektų (jų padalinių) nepritarimai statinio projektui.
Pagal Įstatymo 23 straipsnio 21 dalį Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:
1) 45 darbo dienas – ypatingam statiniui šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais;
2) 30 darbo dienų – neypatingam statiniui šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais;
3) 20 darbo dienų – šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju;
4) 15 darbo dienų – šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytais atvejais;
5) 10 darbo dienų – šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytais atvejais.
Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminas skaičiuojamas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos.
Projekto patikrinimo ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatyta statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) (toliau – Reglamentas) IV skyriuje.
Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 24 dalimi, jeigu šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ar 4 punkte nurodytas statybą leidžiantis dokumentas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir apie neišdavimo priežastis statytojui (užsakovui) per 5 darbo dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo termino pabaigos nebuvo pranešta, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka atsakingiems už statybą leidžiančio dokumento išdavimą asmenims surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui.
Įstatymą galite rasti tinklalapyje <www. vtpsi.lt → Teisinė informacija → Teisinė informacija
→ Statybos įstatymas>, o Reglamentą – <www. vtpsi.lt → Statybos techniniai reglamentai → STR 1.07.01:2010 Statybos užbaigimas>.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Rubrika: