Galimybė išduoti statybą leidžiančius dokumentus pagal MTR 1.07.01:2006 "Melioracijos statinių statybos leidimas" IS „Infostatyba“ (2012-06-26)

2012-06-26

KLAUSIMAS

 

Statytojas reikalauja išduoti leidimą pagal MTR 1.07.01:2006 "Melioracijos statinių statybos leidimas", 2 priedą. Ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas įgaliotas išduoti statybą leidžiančius dokumentus IS "INFOSTATYBA" programoje. Ar gali išduoti tokį leidimą ir kaip jį registruoti.

 

ATSAKYMAS (2012-06-26, Nr. (8.4)-2D-9443)

 

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad, vadovaujantis „Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių“ (Žin., 2011, Nr. 136-6481) 8 punktu, paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Informuojame, kad vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ parengta informacinė sistema „Infostatyba“ turi galimybę išduoti ir registruoti statybos leidimus ir melioracijos statiniams. Tačiau išduoti ir registruoti leidimus melioracijos statinių statybai išduodamus pagal melioracijos techninį reglamentą MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“ ji nepritaikyta. Todėl manome, kad savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas išduoti statybą leidžiančius dokumentus informacinės sistemos „Infostatyba“ programoje, negalės šios sistemos pagalba išduoti ir registruoti leidimų statyti melioracijos statinius, išduodamų pagal melioracijos techninį reglamentą MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybos leidimas“.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Rubrika: