Popierinio techninio projekto teikimas, kai projektas įvestas IS „Infostatyba“ (2012-06-26)

2012-06-26

KLAUSIMAS

 

Ar pačiam statytojui ar jo pavedimu projektuotojui suvedus techninį projektą į sistemą „Infostatyboje“, dar privaloma papildomai popierinę techninio projekto bylą pateikti savivaldybės administracijos įgaliotam specialistui?

 

ATSAKYMAS (2012-06-26, Nr. (8.4) - 2D-9433)

 

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) susipažinusi su Jūsų 2012 m. birželio 4 d. el. paklausimu, pateikia nuomonę jame išdėstytu klausimu.
Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) 23 straipsnio nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) statybą leidžiantį dokumentą išduodančiam subjektui (savivaldybės administracijai) pateikiamas statinio projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statinio projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais.
Jeigu informacinėje sistemoje „Infostatyba“ pridedamas kompiuterinėje laikmenoje įrašytas projektas pasirašytas (patvirtintas) projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais, statinio projekto popierinio varianto savivaldybės administracijai teikti neprivaloma. Jeigu kompiuterinėje laikmenoje įrašytas statinio projektas pridėtas be elektroninių parašų, savivaldybės administracijai teikiamas ir statinio projekto popierinis variantas.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Rubrika: