Informacijos per informacinę sistemą "Infostatyba" gavimas (2012-06-19)

2012-06-19

KLAUSIMAS

 

Kauno m. savivaldybėje pridaviau vieno buto gyvenamojo namo projektą kartu su prašymu išduoti statybos leidimą. Projektas, kiek žinau, registruojamas savivaldybės specialistų per infostatybos portalą. Dėl to turiu keletą klausimų: 1. Ar savivaldybės darbuotojas, priimantis projektą registracijai per infostatybą privalo išduoti projekto priėmimo patvirtinantį dokumentą? 2. Jeigu projektas priduodamas per savivaldybės instituciją (t.y. infostatyba sistemoje ją registruoja ne PV, o savivaldybės darbuotojas) - Ar projektų vadovas gali sekti projekto derinimo eigą šioje sistemoje? Jei taip - kokiu būdu? 3. Kokiu būdu turi būti informuotas projekto vadovas apie dokumentų derinimo pastabas ir derinimo eigą? Iš anksto dekoju už atsakymus.

 

ATSAKYMAS (2012-06-19; Nr. (8.4) - 2D-8999)

 

Atsakydami į Jūsų paklausimą, informuojame, kad paklausime pateikti duomenys netikrinami, atsakymas rengiamas pagal pateiktus duomenis. Asmeniui papildomai pateikus informacijos apie konkrečias faktines aplinkybes, nenurodytas paklausime, gali pasikeisti ir Inspekcijos konsultacijos turinys.
Kaip ir kiekviena valstybinė institucija, taip ir Vilniaus m. savivaldybė turi vadovautis „Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių“, (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773; 2011, Nr. 88-4230) 10 punktu, pagal kurį įstaigos parengti ir gauti su jos veikla susiję dokumentai turi būti užregistruoti.
Statybą leidžiančių dokumentų per informacinę sistemą „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) išdavimo tvarka nurodyta statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944) (toliau – Reglamentas) IV skyriuje.
Vadovaujantis Reglamento 16 punktu, jei prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikti nuotoliniu būdu nėra galimybės, prašymas ir visi privalomi pateikti dokumentai (tarp jų - papildomas projekto popierinis variantas, kurį savivaldybės administracija pasilieka kontrolei vykdyti) pateikiami savivaldybės administracijai tiesiogiai. Savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas prašymą ir visus privalomus pateikti dokumentus paskelbia IS „Infostatyba“. Toliau atliekamos Reglamento IV skyriuje nurodytos procedūros. Informaciją apie projekto patikrinimo termino pratęsimą, projekto patikrinimo procedūrų eigą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą ar neišdavimą savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas statytoją (užsakovą) ar jo įgaliotą asmenį informuoja raštu arba el. paštu. Asmuo negali projekto derinimo eigos sekti IS „Infostatyba“.
Tik pateikus prašymą naudojantis IS „Infostatybą“, prašymo pateikėjas informaciją apie kiekvieną nepritarimą projektui ir nepritarimo motyvus gauna per IS „Infostatyba“ iškart po šio nepritarimo paskelbimo joje. Todėl, jeigu Projekto vadovas pagal statytojo įgaliojimą yra prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą pateikėjas ir pateikė šį prašymą savivaldybės administracijai naudojantis IS „Infostatyba“ išorine svetaine (www.planuojustatyti.lt), prisijungęs prie šios svetainės jis gali sekti projekto derinimo eigą tik tada, kai patikrinimo rezultatai yra paskelbiami IS „Infostatyba“.
Ši konsultacija negali būti traktuojama kaip Inspekcijos sprendimas konkrečioje situacijoje.

Rubrika: