Dokumentacija statybą leidžiančiam dokumentui gauti (2012-04-30)

2012-04-30

KLAUSIMAS

 

Kur galėčiau gauti tvarkos aprašą dėl reikalingų dokumentų pateikimo statybą leidžiančiam dokumentui gauti per informacinę sistemą „Infostatyba“?

 

ATSAKYMAS (2012-04-30, Nr. (8.4)-2D-6446)

 

Informuojame, kad atskiro tvarkos aprašo dėl projekto dokumentų pateikimo statybos leidimui gauti per informacinę sistemą nėra parengto. Statybą leidžiančio dokumento gavimui reikalingi pateikti dokumentai per informacinę sistemą „Infostatyba“ nurodyti statybos techninio reglamento STR 1.07 01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944; 2011, Nr. 61-2915) (toliau – Reglamentas) 7 punkte. Informuojame, kad Reglamento 1 priede (Prašymo išduoti leidimą forma) pridedamų dokumentų sąraše nurodyta pateikti 4 projekto popierines dalis ir kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu. Tačiau vadovaujantis Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001 Nr., 101-3597; 2010, Nr. 84-4401) (toliau – Įstatymas) 23 straipsnio 7 dalyje 2 punkte nurodyta, kad vietoje jų gali būti pateikta tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais. Ši konsultacija pateikiama pagal jos pasirašymo dieną galiojusius teisės aktus ir negali būti laikoma Inspekcijos sprendimu konkrečioje situacijoje.
 

Rubrika: