Skelbimas dėl atestacijos (2012-12-13)

2012-11-29
Informuojame, kad 2012 m. gruodžio 13 d. 13 val. Vilniuje, A. Vienuolio g. 8, posėdžių salėje (2 aukšte, 204 kab.), vyks valstybės tarnautojų, siekiančių pratęsti statybos techninio reglamento STR 1.02.08:2010 „Specialistų, vykdančių savivaldybių vyriausiųjų architektų funkcijas, specialistų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimo tvarka“ (Žin., 2010, Nr. 116-5939) nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos atestatus, suteikiančius teisę vykdyti savivaldybių vyriausiųjų architektų pareigybių funkcijas ar atlikti teritorijų planavimo ir / ar statybos valstybinę priežiūrą, ar neturinčių šių atestatų specialistų atestavimas. Kviečiame dalyvauti.

Savavališkos statybos: statistika ir tendencijos

2012-11-13

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), vykdydama statybos valstybinę priežiūrą, ir toliau prioritetine veiklos sritimi laiko savavališkos statybos prevenciją ir jos padarinių šalinimą, tuo siekdama įgyvendinti vieną iš savo veiklos tikslų – užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai.

Savavališkų statybų lengvatinio įteisinimo laikas baigsis jau po dviejų mėnesių

2012-10-30

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) primena, kad asmuo, savavališkai (be statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas) pasistatęs ar tebestatantis statinį, dar turi galimybių per likusius du šių metų mėnesius kreiptis į savivaldybės administraciją ir lengvatinėmis sąlygomis jį įteisinti, jei tokio statinio statyba neprieštarauja galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams ir imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos plėtoja pažangias elektronines viešąsias paslaugas

2012-10-24

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – VTPSI), įgyvendindama vieną pagrindinių uždavinių – tobulinti gyventojams ir verslo subjektams teikiamų viešųjų ir administravimo paslaugų prieinamumą statybos srityje ir gerinti jų kokybę, naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis, vykdo projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statybos dokumentų išdavimu ir statybos priežiūra, teikiamų bendradarbiavimo lygiu, kūrimas“ (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2007–2013 m.

Dėl asmenų, rengiančių statybos projektus arba besikreipiančių dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo, konsultavimo

2012-10-24

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojams, skaitantiems pranešimus apie teisės aktų taikymą, tikslinių grupių dalyviai dažnai pateikia informacijos (skundų), kad statybos projektus rengiantiems asmenims trūksta konsultacijų dėl teisės aktų taikymo statinio projekto rengimo metu ir pateikus prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo.

Pranešimas žiniasklaidai apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

2012-10-24

Inspekcija, siekdama užsibrėžto tikslo – užtikrinti veiksmingą ir skaidrią Inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) veiklą, nuolat ir kryptingai siekia išsiaiškinti galimas korupcijos atsiradimo bei plitimo priežastis ir ieško efektyvių jų šalinimo būdų. Inspekcijos viršininko patvirtintame darbuotojų skatinimo tvarkos apraše numatytas darbuotojų, padėjusių išsiaiškinti institucijos veiklos srityje egzistuojančias korupcijos apraiškas, skatinimas.

Puslapiai